Zarządzający strefą informuje, że Uchwałą Nr 30/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,9480 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 2, położona w obrębie geodezyjnym Smokowice, gmina Legnica, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer LE1L/00081657/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

Jako nabywca nieruchomości wyłoniona została spółka ZŁOM-TRANS A.R. Wacław Spółka jawna z siedzibą w Bartoszowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897171, NIP 6912326579, REGON 020220393, za łączną cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.159.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarówi usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 29 listopada 2022 14:22
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada 2022 14:22
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także