Klauzula informacyjna dla podmiotów kontaktujących się z LSSE S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24. Jeżeli w ramach kontaktu przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników, współpracowników lub innych osób, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
 2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 3. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy, której dotyczą oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: do czasu wycofania zgody – w przypadku kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną (także formularz kontaktowy dostępny na stronie), przez okres obowiązywania umowy jeśli takiej dotyczy kontakt lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. usługi, z których LSSE S.A. korzysta na zasadzie outsourcingu, jednak wyłącznie w zakresie opisanym w pkt 3.
 6. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania zadań bądź umowy przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
 10. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 11. Mogą Państwo skontaktować się z wyznaczoną przez Administratora danych osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych. Kontakt: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079

Klauzula informacyjna na zapis do „newsletter’a”

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:  

 1. Administratorem przekazanych na potrzeby newslettera danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO. 
 3. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: adres e-mail subskrybentów newslettera. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby subskrybować/otrzymywać newsletter. 
 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera w oparciu o wyrażoną zgodę, art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.  
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrypcji newslettera lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń związanych z subskrypcją newslettera. 
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora oraz podmioty współpracujące z LSSE, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.  
 8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
 9. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 10. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu). 
 12. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1. 

Klauzula informacyjna dla Uczestnika Spotkania

1. Organizatorem Spotkania jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE”).

2. Uczestnikiem Spotkania jest każda osoba fizyczna, która bierze w nim udział, uprzednio wypełniając formularz rejestracyjny (dalej „Uczestnik”).

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Spotkania, w tym wizerunek Uczestników, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Biorąc udział w Spotkaniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez LSSE jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Spotkania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronie internetowej LSSE, jak również w pochodzących od LSSE lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) dystrybuowanych przez LSSE w związku z organizacją Spotkania lub prowadzoną przez LSSE działalnością informacyjną lub promocyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest LSSE.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z formularza rejestracyjnego, jednak konieczne do wzięcia udziału w Spotkaniu.

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu organizacji oraz administracyjnej obsługi i przebiegu spotkania organizowanego w LSSE – w szczególności sporządzenia listy uczestników, przekazywania informacji organizacyjnych, a także w celach reklamowych i promocyjnych Spotkania; dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach społecznościowych oraz publikacjach o działalności Administratora na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celach archiwalnych;

c) art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

– monitoring wizyjny – prawnie uzasadnionym interesem LSSE jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie LSSE;

– w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, miejsce pracy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Spotkania.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, oraz podmioty współpracujące z LSSE, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

8. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

11. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).

12. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.

 

Klauzula informacyjna dla Uczestnika konkursu organizowanego przez LSSE S.A. („Konkurs”)

 1. Organizatorem Konkursu jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba fizyczna, która bierze w nim udział, uprzednio wypełniając zgłoszenie pracy (dalej „Uczestnik”).
 3. Istnieje możliwość, iż przebieg Konkursu, w tym wizerunek Uczestników, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez LSSE jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Konkursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronie internetowej LSSE, jak również w pochodzących od LSSE lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) dystrybuowanych przez LSSE w związku z organizacją Konkursu lub prowadzoną przez LSSE działalnością informacyjną lub promocyjną.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest LSSE.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika ze złożonego zgłoszenia pracy, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu organizacji oraz administracyjnej obsługi i przebiegu Konkursu organizowanego przez LSSE oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu, a także w celach reklamowych i promocyjnych Konkursu; dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach społecznościowych oraz publikacjach o działalności Administratora na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika; 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celach archiwalnych oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe; 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

– monitoring wizyjny – prawnie uzasadnionym interesem LSSE jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających na terenie LSSE;

– w przypadkach, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

 1. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię/imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wykształcenie/ miejsce nauki, wizerunek. W przypadku laureatów dodatkowo będą przetwarzane następujące dane osobowe: PESEL, data urodzenia, data i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, oraz podmioty współpracujące z LSSE, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 4. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 8. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.

Klauzula informacyjna dla nauczyciela zgłaszającego ucznia do konkursu organizowanego przez LSSE S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) ul. Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolnym warunkiem zgłoszenia oraz uczestnictwa ucznia w konkursie (zwanym dalej Konkursem). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Wycofanie zgody nie ma wpływu, na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia ucznia do udziału w Konkursie.
 5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 6 ust. 1 lit. a RODO – w celu organizacji oraz administracyjnej obsługi i przebiegu Konkursu organizowanego przez LSSE oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu, a także w celach reklamowych i promocyjnych Konkursu; 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celach archiwalnych.
 6. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, miejsce pracy.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora oraz członkom Komisji Konkursowej. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 12. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 13. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia poniżej kwoty 130 tys. zł netto

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220)
  Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 tys. zł na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego rozstrzygnięcia i realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji,

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz jej realizacji.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, przez czas wymagany przepisami prawa tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione osoby oraz podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy prawa, w tym
  o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z przepisami prawa dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej LSSE.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty świadczące na rzecz LSSE usługi, z których LSSE korzysta na zasadzie outsourcingu, jednak wyłącznie w zakresie opisanym w pkt 3.
 4. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 6. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu. Podanie dodatkowych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie miało wpływu na wybór Wykonawcy.
 8. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 9. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych („dane osobowe”) jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220)
  Rycerska 24 (zwana dalej „LSSE” lub „Administratorem”).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez LSSE zgodnie z RODO.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby fizycznej jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez osoby oraz podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
 7. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO:

–  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

– prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE posiadają także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie przez LSSE danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Osoby, których dane osobowe przekazano LSSE nie posiadają:

– prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

– prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– a także na podstawie art. 21 RODO prawa do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanej (nie są poddawane profilowaniu).
 2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w LSSE: Marta Rudnicka, email: rodo@lsse.eu, tel. 784 768 079, adres wskazany w punkcie 1.