POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W LSSE S.A.

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły swoje dane osobowe Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., w tym osób korzystających z formularza kontaktowego, subskrybentów newslettera, a także naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., ustanowione w szczególności na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych, jest:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica,
telefon: 76 727 74 70, adres e-mail: sekretariat@lsse.eu

(zwana dalej „Administratorem” lub „LSSE S.A.”).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez LSSE S.A. znajdują się w klauzulach informacyjnych (linki do pobrania) dla następujących osób:


Podstawy przetwarzania Państwa danych:

Zbierając Państwa dane osobowe, LSSE S.A. zawsze informuje o podstawie prawnej ich przetwarzania wynikającej z RODO, tj.:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Okres przechowywania Państwa danych:

LSSE S. A. przechowuje Państwa dane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu, a także realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a LSSE S.A. jako Administrator odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@lsse.eu

Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych – mogą Państwo poprosić Administratora o dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarza. Administrator może przekazać kopię przetwarzanych danych lub udostępnić miejsce do wglądu w nie;

prawo do sprostowania danych – mogą Państwo poprosić Administratora o możliwość poprawienia nieaktualnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych, które przetwarza;

prawo do usunięcia danych – mogą Państwo poprosić Administratora o usunięcie Państwa danych osobowych w sytuacjach, gdy:

– dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub były przetwarzane,

– stwierdzicie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim

(We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane zostaną przez Administratora usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku, gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne, aby móc wywiązać się z ciążącego prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego albo realizować będzie prawnie uzasadniony cel Administratora, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mogą Państwo poprosić Administratora o ograniczenie przetwarzania w sytuacjach, gdy:

– kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– Państwa zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz odmawiają Państwo ich usunięcia i zamiast tego wnioskują o ich ograniczenie,

– Administrator nie ma potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do przygotowania, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– składają Państwo sprzeciw względem przetwarzania Państwa danych osobowych na mocy art. 21 ust. 1 RODO do momentu stwierdzenia, czy Administrator posiada podstawy prawne ważniejsze niż Państwa podstawy prawne;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – gdy dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba że wykaże podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykaże, że interes Administratora w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec Państwa uprawnienia. W przypadku udzielenia zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, Administrator niezwłocznie zaprzestanie ich przetwarzania w tym właśnie celu;

prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, na podstawie Państwa zgody bądź w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Administratorem, będziecie Państwo mogli żądać otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. Excel), tak aby móc te dane przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli żądać przekazania takiego pliku innemu wskazanemu administratorowi danych osobowych;

prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo wniesienia skargi – mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady informujące użytkowników serwisu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i zabezpieczenia danych o użytkownikach serwisu.

Definicje:

 1. Administrator – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, posiadająca NIP 6911810830 i REGON 390560231;
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis;
 3. Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;
 4. Operator Serwisu – Administrator (LSSE S.A.) utrzymujący stronę na swoich serwerach;
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.lsse.eu;
 6. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
 7. Cookies (tzw. „ciasteczka”) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;

Informacje ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść niniejszej Polityki i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad.
 3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:
  1. poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach znajdujących się na stronach internetowych serwisu;
  2. poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies.

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera dane (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail i telefon) podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie.
 2. Zebrane dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, służą do komunikacji Użytkownika z Administratorem oraz nawiązywaniu stosunków cywilnoprawnych (np. umowy najmu).
 3. Poza danymi zawartymi w formularzu kontaktowym, Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia, w szczególności oznaczenie czasu połączenia oraz adres IP Użytkownika.
 4. Dane zawarte w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych kontrahentów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu.

Newsletter

 1. Serwis zbiera dane (adres e-mail) podane dobrowolnie przez Użytkownika przy zapisie na subskrypcję newslettera dostępnym w Serwisie.
 2. Zebrane dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającą na otrzymywaniu newslettera o działalności LSSE S.A.

Informacja o plikach cookies

 1. Odwiedzając stronę lsse.eu możemy zbierać od Użytkownika informacje takie jak identyfikatory plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają domenę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tj. LSSE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu oraz zapewnienia poprawnego działania jego funkcjonalności (Cookies niezbędne);
 6. tworzenia statystyk, ułatwiających zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (Cookies analityczne) – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
Cookie Domena Opis Czas życia Typ
_ga_* .lsse.eu Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon strony. 1 year 1 month 4 days

 

Analityka
_ga

 

.lsse.eu Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych dotyczących gości, sesji i kampanii oraz śledzenia wykorzystania witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości. 1 year 1 month 4 days

 

Analityka
cookielawinfo-checkbox-necessary lsse.eu Ustawiony przez wtyczkę RODO Cookie Consent, ten plik cookie rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”. 1 rok Niezbędne
cookielawinfo-checkbox-non-necessary

 

lsse.eu Ustawiony przez wtyczkę RODO Cookie Consent, ten plik cookie rejestruje zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii „Opcjonalne”.  6 miesięcy Niezbędne
_GRECAPTCHA www.google.com

 

Usługa Google Recaptcha ustawia ten plik cookie w celu identyfikacji botów w celu ochrony witryny przed złośliwymi atakami spamowymi. 6 miesięcy Niezbędne
wpEmojiSettingsSupports

 

lsse.eu WordPress ustawia ten plik cookie, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z emoji w witrynie WordPress. Pomaga określić, czy przeglądarka użytkownika może poprawnie wyświetlać emoji. 6 miesięcy Niezbędne

Szczegółowe informacje o plikach cookie stosowanych przez WordPress (CMS) oraz Google są dostępne pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/cookies/

 1. Wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu użytkownikowi wyświetli się baner, który poinformuje go o używaniu plików cookies oraz umożliwi zarządzanie nimi. Użytkownik może zarządzać plikami cookies jakie są instalowane na jego urządzeniu tj. wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookies lub tylko niektóre z nich. Może też w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody. Możliwość zarządzania plikami cookies nie dotyczy niezbędnych plików cookies, których nie można wyłączyć ani odrzucić.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach wskazany poniżej:
  1. Google Chrome Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.
  2. Internet Explorer Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję.
  3. Mozilla Firefox Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję.
  4. Opera Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.
  5. Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 1. Brak zablokowania plików cookies albo brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza jego zgodę na stosowanie plików cookies.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów (tzw. cookies zewnętrzne).
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach można zapoznać się z dokumentem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP i MAC.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych

LSSE S.A. prowadzi profile na portalach społecznościowych. Z tego względu jest administratorem danych osobowych wraz z dostawcami tych portali. Więcej informacji o przetwarzaniu danych po stronie tych dostawców znajduje się na stronach:

  1. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
  2. Twitter: https://twitter.com/en/privacy
  3. Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  4. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Postanowienia uzupełniające

 1. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą zostać udostępnione wyłączenie za zgodą tej osoby.
 2. Wszelkie uwagi, pytania lub zastrzeżenia w zakresie użytkowania lub działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: DC@lsse.eu.
 3. Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść Polityki zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.03.2024 r.