Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody: 344,0 mld zł, tj. 79,0 %,
  • wydatki: 356,0 mld zł, tj. 81,8 %,
  • deficyt: 12,0 mld zł.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik  2020 r.

W okresie styczeń – październik 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 11,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2019 r. o ok. 3,6 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 0,1% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o  4,9% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były na zbliżonym poziomie,
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 1,6% r/r (tj. ok. 1,0 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6% r/r (tj. ok. 0,1 mld ).

W okresie styczeń – październik 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 41,7 mld zł i było wyższe o ok. 14,4 mld zł (tj. 52,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-X 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2020 r. wyniosło 356,0 mld zł, tj. 81,8 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (336,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,0 mld zł, tj. 5,9%, głównie w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,5 mld zł), ponadto z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,6 mld zł) oraz w części 29 – Obrona Narodowa (więcej o 3,7 mld zł) w związku z zakupami inwestycyjnymi dokonanymi przez Inspektorat Uzbrojenia.
Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.

You might also like