Rada Nadzorcza
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24


zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”, „LSSE S.A.”) za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania, czy jest ono rzetelne, prawidłowe i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki, zgodnie z Rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (T.J.Dz.U. z 2023 r poz. 120, 295, 1598)  oraz ustawą z dnia 11 maja 2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (T.J.Dz.U. 2023 r. poz. 1015 ze zm.).

 

 1. Podmiot badany:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy ( adres: ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy KRS 0000033018;  NIP 691-18-10-830.

 

 1. Pisemne oferty w wyłącznie w trwale zamkniętej kopercie, z oznaczeniem : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego LSSE S.A. za lata obrotowe 2023 i 2024” należy składać w terminie do dnia 13 października 2023 roku do godz. 13.00.

pod adresem:

 

Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

 1. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków oferty podlegają odrzuceniu.

Wchodzące w skład oferty dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata.

 

 1. Od oferenta Rada Nadzorcza wymaga w szczególności:

 

 1. a) przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023 i 2024 wraz
  z przekazaniem sprawozdań z badań:
 • Za rok obrotowy 2023

– przekazanie sporządzonego pisemnego sprawozdania do 25 marca 2024 r.

 • Za rok obrotowy 2024

– przekazanie sporządzonego pisemnego sprawozdania do 25 marca 2025 r.

 

 1. b) gotowości kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, do spotkań informacyjnych, na koszt firmy audytorskiej, z zarządem i pracownikami Spółki, zarówno przed jak i w trakcie badania sprawozdań finansowych,

 

 1. c) dyspozycyjności oraz obecności kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, na koszt firmy audytorskiej, na posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia Spółki przyjmujących (opiniujących), zatwierdzających sprawozdanie finansowe, w celu prezentacji wyników badań oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

 

 1. d) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej w przypadku sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu do Zarządu, informacji o problemach w systemie rachunkowości.

 

 1. e) dostarczenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej w formacie PDF, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilu zaufanego ePUAP.

 

Ponadto dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniu sprawozdania spółek łączonych.

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 2. a) informacje o oferencie, tj.:
 • forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru ewidencji;
 • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • liczba zatrudnionych biegłych rewidentów na podstawie umowy o pracę;
 • określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta /biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania sprawozdania Spółki za rok 2023 i 2024 wraz z informacją o wpisie każdego z nich do rejestru biegłych rewidentów;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnej polisy OC firmy audytorskiej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
 • informacja o doświadczeniu firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek;

 

 1. b) oświadczenie firmy audytorskiej o :
 • spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa art. 69-73 ustawy
  z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 • przyjęciu zobowiązań do uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, rady nadzorczej, zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na warunkach określonych
  w ogłoszeniu (pkt 3 ogłoszenia).

 

 1. c) udokumentowane doświadczenie oferenta (firmy audytorskiej) oraz kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek, w tym udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi,
 2. d) cenę netto w złotych za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023 i 2024, uwzględniającą wszystkie koszty oferenta.

 

 1. e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, w tym orientacyjny czas przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki.
 2. Brak którejkolwiek informacji lub dokumentu wymienionych w pkt. 4 będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Otwarcie i wybór oferty przez Radę Nadzorczą nastąpi do 23 października 2023 r.
 4. Kryteriami oceny i wyboru będą:
 • doświadczenie i pozycja na rynku audytorskim, w tym w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi,
 1. Rada Nadzorcza  Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać droga elektroniczną lub telefoniczną
  w terminie do dnia 10 października 2023 r.

Kontakt : tel. 76 727 74 99, e-mail: sekretariat@lsse.eu.

 Metryczka

Data utworzenia: 25 września 2023 15:31
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 25 września 2023 15:31
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także