Krajowy Plan Odbudowy oraz przyszłość polityki spójności po 2020 to główne tematy posiedzenia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Konferencję otworzył minister Tadeusz Kościński. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o pracach nad Krajowym Planem Odbudowy oraz roli i założeniach tego dokumentu.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński przypominał, że wymiar terytorialny i strategiczny są połączone w wielu dokumentach programowych. Wymienił Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030. Po przyjęciu aktualizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przygotowujemy się do rozpoczęcia prac na Koncepcją Rozwoju Kraju 2050.

Każdy z wymienionych dokumentów ma inny charakter i inną rolę do odegrania. Łączy je wspólny cel – zrównoważony rozwój całego kraju i pobudzanie polskiej gospodarki. Jest to szczególnie ważne po kryzysie związanym z pandemią. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej mobilizujemy wszystkie siły, by wykorzystać potencjał regionów i zapewnić im warunki to rozwoju

– podkreślił minister Tadeusz Kościński.

Szczegółowe informacje o przygotowaniach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przedstawiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak oceniła, wszystkie działania, które Polska zaproponuje będą zwiększały spójność i łagodziły także przestrzenne skutki kryzysu.

Fundusz Odbudowy ma się przyczynić do ożywienia i pobudzania wzrostu potencjału gospodarek Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19. Podstawą do sięgnięcia po pieniądze z tego Funduszu będzie Krajowy Plan Odbudowy, który powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

– rozpoczęła minister Jarosińska-Jedynak oraz dodała

Projekty realizowane w ramach KPO mają dawać trwałe i długookresowe efekty, które będą spójne z europejskim zielonym ładem.

Jak podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak Krajowy Plan Odbudowy będzie przedstawiony do akceptacji Komisji Europejskiej po zakończeniu wszystkich wymaganych procedur, prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie zawierał zobowiązania do realizacji reform i odpowiadających im inwestycji tak jak np. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu, uzupełnienie sieci drogowej, zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, czy zmniejszenie śladu węglowego. Niezbędne są też działania w obszarach, na których kryzys związany z pandemią odcisnął największe piętno. Działania to mają sprzyjać zwiększaniu spójności terytorialnej.

Zobacz także