Informujemy, że Uchwałą Nr 5/O/2023 z dnia 5 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia prawa użytkowana wieczystego nieruchomości o powierzchni 2,3102 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 4/9, położona w obrębie geodezyjnym Huta, gmina m. Legnica, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer LE1L/00088857/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zarządzający strefą wyłonił jako nabywcę nieruchomości spółkę pn. CAL-ECOLOGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873049, NIP 6941692594, REGON 387681023, za cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.772.240,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 9 maja 2023 09:23
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2023 09:23
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także