Informujemy, że Uchwałą Nr 22/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 13,1137 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 256/31, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00032396/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zarządzający strefą wyłonił jako nabywcę nieruchomości spółkę pn. Hörmann Legnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osłej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000215275, NIP 6912271447, REGON 391064014, za cenę sprzedaży nieruchomości 5.901.165,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 18 kwietnia 2023 10:57
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2023 10:57
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także