Informujemy, że Uchwałą Nr 21/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 2,6427 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 256/248, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zarządzający strefą wyłonił jako nabywcę nieruchomości spółkę pn. Młynpol” Adam Gołębiowski, Roman Wołoszczak i Wspólnicy – Spółka Jawna z siedzibą w Osłej, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147870, NIP 6121617323, REGON 230903600, za cenę sprzedaży nieruchomości 2.114.160,00 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 18 kwietnia 2023 11:01
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2023 11:01
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także