Informujemy, że Uchwałą Nr 2/O/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o łącznej powierzchni 2,7076 ha, oznaczonej jako:

  1. działka nr 256/249 o powierzchni 1,7954 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  2. działka nr 256/110 o powierzchni 0,9122 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zarządzający strefą wyłonił jako nabywcę nieruchomości spółkę pn. Wiesław Wanicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wiesław Wanicki Firma Wanicki
z siedzibą w Krakowie (31-840), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6781005230, REGON 350011797
, za cenę sprzedaży nieruchomości 2.166.080,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 26 kwietnia 2023 09:52
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2023 09:52
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także