Informujemy, że Uchwałą Nr 3/O/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 2,6575 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 256/68, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zarządzający strefą wyłonił jako nabywcę nieruchomości spółkę pn. DREWPOL SUWAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jordanowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001008476, NIP 5521534818, REGON 356474819, za cenę sprzedaży nieruchomości 2.380.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 26 kwietnia 2023 09:50
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 2023 09:50
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także