Synergia i koordynacja działań to klucz do sukcesu dalszego funkcjonowania i rozwoju Stref w przyszłości – to najważniejszy wniosek z rozmów, jakie w tym tygodniu prowadził wiceminister rozwoju pracy i technologii Grzegorz Piechowiak z przedstawicielami SSE.

Wiceminister Grzegorz Piechowiak odbył serię spotkań ze spółkami zarządzającymi Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, które ponownie zostały przekazane z Ministerstwa Aktywów Państwowych pod nadzór MRPiT.

Synergia i koordynacja działań w SSE, to naturalny krok na drodze ku poprawie jakości działań instytucji prorozwojowych i zarazem działanie służące przygotowaniu polskiej gospodarki na funkcjonowanie w rzeczywistości postpandemicznej. Wspólne, skoordynowane działania Ministerstwa, PAIH oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych jeszcze bardziej niż dotychczas wzmocnią politykę inwestycyjną naszego kraju, przede wszystkim w perspektywie krótko- i średniookresowej – powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii oraz pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych

W MRPiT rozpoczynają się także przygotowania do opracowania długofalowej strategii rozwoju SSE. Do 2026 roku, w związku z wygaśnięciem ostatnich zezwoleń na mocy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600), SSE muszą znaleźć alternatywę w stosunku do dotychczasowego profilu działalności opartego głównie na lokowaniu inwestycji. MRPIT już dziś planuje działania z tym związane.

SSE stanowią ważny element systemu społeczno-gospodarczego Polski. Zamierzamy opracować długofalową strategię ich rozwoju, tak by maksymalizować szanse i redukować ryzyka – podkreślił minister Piechowiak.

Wygaszenie ustawy diametralnie zmieni dotychczasowe zasady funkcjonowania Stref, stąd konieczność wdrożenia nowych rozwiązań i przygotowania długoterminowych prognoz i planów działania.

Podsumowując rozmowy ze Strefami, minister Grzegorz Piechowiak wskazał, iż bezpośrednie spotkania mają bardzo ważny charakter. Chcemy być przede wszystkim partnerem. Tylko taka forma współpracy pozwoli nam na wysokoefektywne wykorzystanie potencjału działań rozwojowych.

Piotr Koszewski, zastępca dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, wskazał, że chcemy, aby nadzór korporacyjny odbywał się na zasadach transparentności. Chcemy, aby Strefy miały poczucie, że mogą liczyć na wsparcie naszego resortu. Działalność 12 spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, podlegających ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, to nie tylko sukcesy i wysokie przychody, ale też bieżące wyzwania wynikające z różnego profilu ich działalności – niekoniecznie związanej stricte z obszarem inwestycyjnym.

Artur Wycech, dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji, wspomniał natomiast, iż cieszy nas doskonały wynik PSI za pierwszy kwartał 2021 oraz utrzymanie świetnej dynamiki wzrostu w Strefach w 2020 – w dobie pandemii. Jednocześnie zaznaczył iż celem jest utrzymanie tego bardzo dobrego tempa, ale także wyjście naprzód, aby jak najlepiej przygotować się do okresu postpandemicznego.

Zdaniem dyrektora Wycecha pomóc w tym ma nowelizacja rozporządzenia, która obecnie jest na etapie prac rządowych.

Zobacz także