Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.

„Usługi ochrony mienia, budynków i ich otoczenia stanowiących własność LSSE S.A.”

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Załączniki do pobrania:

SIWZ

Załączniki do SIWZ

załącznik nr 3 – umowa cz I

załącznik nr 3 – umowa cz II

załącznik nr 3 – umowa cz IIIMetryczka

Data utworzenia: 25 lutego 2020 15:29
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2020 15:34
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także