Informujemy, że Uchwałą Nr 27/2022 z dnia 2 września 2022 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zatwierdziła wynik postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości o powierzchni 11,8844 ha, stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako:

  1. działka nr 256/220 o powierzchni 4,2555 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  2. działka nr 256/222 o powierzchni 6,2409 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych,
  3. działka nr 256/224 o powierzchni 1,3880 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00052188/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Jako nabywca nieruchomości wyłoniona została spółka FINEJAS POLAND Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749879, NIP 8971859663, REGON 381368762, za łączną cenę sprzedaży nieruchomości 8.319.100 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto złotych) netto, plus należny 23% podatek od towarów i usług (VAT).Metryczka

Data utworzenia: 5 września 2022 12:32
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 5 września 2022 13:50
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także