Wicepremier Jarosław Gowin wraz z wiceministrem rozwoju, pracy i technologii Robertem Tomankiem przedstawili na środowej konferencji prasowej wyniki konsultacji będących podstawą opracowania Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Resort otrzymał ponad 300 zgłoszeń dotyczących różnorakich barier stojących na drodze przemysłu. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe wskazywały również na proponowane rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu. Wnioski płynące z postulatów zebranych w  wyniku dialogu z przedsiębiorcami będą podstawą do opracowania  Polityki Przemysłowej Polski.

Wicepremier Gowin podkreślił, że w kierowaniu swoim urzędem stawia na dialog z pracodawcami i pracownikami, dlatego także nowa Polityka Przemysłowa Polski – jeden z flagowych programów kierowanego przez niego resortu – powstaje w dialogu z przedstawicielami przemysłu.

Realizując tę logikę w praktyce w styczniu bieżącego roku, zaprosiłem przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe do szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego rynku

– powiedział minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Zapewnił, że propozycje z Białej Księgi będą realizowane m.in. poprzez zmiany legislacyjne i deregulacyjne w ramach tzw. Tarczy Prawnej dla polskich przedsiębiorców, nad którą trwają już prace w ministerstwie.

Zapewniam z całą mocą, że wnioski i rekomendacje zawarte w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu znajdą odzwierciedlenie w programie nowa Polityka Przemysłowa Polski

– powiedział Jarosław Gowin.

Minister zapowiedział, że efektem prowadzonego dialogu przy tworzeniu Polityki Przemysłowej Polski będzie Kontrakt Branżowy określający wspólnie zdefiniowane zobowiązania obu stron – biznesu i administracji.

Pakiet propozycji i uwag zawartych w Białej Księdze stanowi bardzo bogaty materiał nie tylko do pracy nad nową polityką przemysłową, ale jest też swego rodzaju obrazem polskiego przemysłu z jego problemami, raczej ze wskazaniem tego co mu przeszkadza, a nie pomaga. Przygotowując nową politykę przemysłową musimy uwzględnić oba te obszary

– podkreślił z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek.

Biała Księga Rozwoju Przemysłu – 7 kluczowych barier

W Białej Księdze Rozwoju Przemysłu przedsiębiorcy przedstawili bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania.

Zebrane w dokumencie propozycje posłużą do opracowania koncepcji interwencji i działań w nowej Polityce Przemysłowej. Będą także podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych oraz przyczynią się do stworzenia katalogu instrumentów wsparcia adresowanych dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej przewidujemy w  II kwartale 2021 r.

Z  przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:

  • system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu,
  • deficyt kadr,
  • trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R,
  • problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami,
  • wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa,
  • przepisy prawa pracy,
  • koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Wyspecjalizowana kadra podstawą rozwoju przemysłu

Analiza konsultacji w sprawie Białej Księgi wykazała, że największą obecnie zdefiniowaną barierą w poprawie sytuacji polskiego przemysł jest dostęp do pracowników, dostosowanie kompetencji pracowników do zmieniających się potrzeb przemysłu, w tym w zakresie nowych pojawiających się zawodów.

Aby temu przeciwdziałać, przedsiębiorcy zgłosili w dokumencie postulaty stworzenia instrumentów, które będą ich wspierać w zmianie kompetencji pracowników, zamawianiu efektów kształcenia oraz współpracy przemysłu ze szkołami i uczelniami, celem dostosowania profilu kompetencyjnego absolwenta do potrzeb poszczególnych branż.

Finansowanie działalności innowacyjnej

Kolejną zgłoszoną barierą jest kwestia rozszerzenia możliwości uzyskiwania finansowania w formie grantów i nisko oprocentowanych/umarzalnych środków zwrotnych, w tym wspierających działalność inwestycyjną i B+R. Przedsiębiorcy wielokrotnie odnosili się również do problemów z uzyskaniem preferencyjnego finansowania dla firm spoza sektora MSP.

Proste prawo, nieskomplikowane procedury, stabilne warunki prowadzenia działalności

Dużym wyzwaniem, z jakim mierzą się polskie firmy, są kwestie spełnienia wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz związane z nadmiernymi obciążeniami regulacyjnymi i obowiązkami dot. gospodarki odpadami.  Przedsiębiorcy zgłosili także problem rosnących  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście wzrastających cen energii

Inną zdiagnozowaną barierą są długie i skomplikowane procedury administracyjne duża zmienność i niejasność prawa, wpływająca negatywnie na stabilność prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejne potrzeby firm dotyczyły zmiany Kodeksu Pracy, oraz zmian w zakresie zatrudniania obcokrajowców.

Polityka Przemysłowa Polski – priorytet w rozwoju polskiej gospodarki

Powstanie nowej polityki przemysłowej, wspierającej budowę konkurencyjnego przemysłu, odpornego na wstrząsy gospodarcze to priorytet MRPiT pod kierownictwem wicepremiera Jarosława Gowina. Polityka Przemysłowa Polski ma być jednym z głównych filarów dla impulsu rozwojowego polskiej gospodarki opracowanego w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju przygotowanego przez resort.

Do chwili obecnej polityka państwa skupiała się na tym, aby rozwiązywanie takich problemów jak inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, bezpieczeństwo gospodarcze, realizować z wykorzystaniem rozwiązań bazujących m.in. na rozwoju kluczowych technologii znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W ramach nowej polityki przemysłowej chcemy uzupełnić ww. podejście i koncentrować się na  rozwiązywaniu konkretnych, precyzyjnie zdefiniowanych problemów branż. Służyć temu ma wykorzystanie instrumentów legislacyjnych i programowych dopasowanych do ich potrzeb.

Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów (m.in. w ramach  tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R.

Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być także wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.

Po konferencji prezentującej wyniki konsultacji w sprawie Białej Księgi odbył się webinar poświęcony szansom i wyzwaniom stojącym przed polską polityką przemysłową. Uczestniczyli w nim wicepremier Jarosław Gowin, wiceprezes Zarządu KUKE Katarzyna Kowalska, członkini Rady Dialogu Społecznego i jedna z założycielek BCC Grażyna Magdziak, członkini Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Małgorzata Podrecka oraz Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

You might also like