Reformy w zakresie cyfrowej oraz zielonej gospodarki, instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, a także zmiany rynku pracy – to kluczowe kwestie, które były poruszane z inicjatywy wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina podczas konsultacji społecznych elementów Krajowego Planu Odbudowy. W konsultacjach wybranych projektów Krajowego Planu Odbudowy brali udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Powstanie KPO jest warunkiem wykorzystania przez nasz kraj środków z europejskiego Funduszu Odbudowy, którego budżet wynosi 750 mld euro, a Polska jest jednym z największych beneficjentów. Konsultacje trwały od 1 marca do 2 kwietnia 2021 r.

Koordynacja przygotowania KPO spoczywa w rękach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten resort prowadził szersze konsultacje całego projektu dokumentu. Przedstawiciele MRPiT aktywnie wspomagali MFiPR, a ponadto, wpisując się w dialog z zainteresowanymi środowiskami – podjęli inicjatywę dodatkowych sprofilowanych tematycznie spotkań konsultacyjnych.

Dziękujemy wszystkim partnerom, samorządom, organizacjom pozarządowym oraz przedstawicielom przedsiębiorców którzy uczestniczyli w dyskusjach konsultacyjnych KPO. Zebrane w toku spotkań uwagi i wnioski są ważnym głosem w debacie nad kształtem KPO i przyczynią się do wzmacniania konkurencyjności i odporności polskiej gospodarki, potwierdzają też partnerskie i partycypacyjne podejście mojego zespołu do współpracy z samorządami i przedsiębiorcami oraz NGO’s – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Konsultacje pozwoliły na bardziej szczegółowe omówienie konkretnych inicjatyw, a w rezultacie skorygowanie ich kształtu bądź uzupełnienie zakresu. Wymiernym efektem dyskusji było na przykład wsparcie propozycji MRPiT w zakresie rozszerzenia działania Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych oraz uwzględnienie w KPO wsparcia Rozbudowy kompetencji krajowych w zakresie obserwacji Ziemi i technologii kosmicznych podwójnego wykorzystania (tzw. dual use)”.

Proces konsultacji nie kończy się z momentem formalnego zatwierdzenia KPO, ale będzie kontynuowany w toku jego realizacji. Konsultacjom publicznym/opiniowaniu przez partnerów społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegały będą w przyszłości poszczególne działania przewidziane do realizacji w ramach KPO (w szczególności projekty ustaw).

KPO – plan odbudowy i wzmocnienia gospodarki Polski

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy program reform i projektów strategicznych, którego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, ale również jej wzmocnienie w długim terminie i uodparnianie na ewentualne, kolejne kryzysy.

Powstanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) i przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich. Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem programu. Nasz kraj ma otrzymać 23,9 mld euro bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.

Uzyskanie wsparcia z Instrumentu Odbudowy wymaga przedstawienia przez państwa członkowskie Krajowych Planów Odbudowy  zawierających spójne pakiety reform i inwestycji. Zgodnie za harmonogramem prac Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej plan KPO do końca kwietnia 2021 r.

Środki z KPO mają być przeznaczone na realizację sześciu filarów europejskiej polityki:

 • • zielona transformacja,
 • • cyfrowa transformacja,
 • • inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy,
 • • spójność społeczna i terytorialna,
 • • opieka zdrowotna,
 • • polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży.

Założono, że 37% wydatków z KPO ma być przeznaczonych na rzecz neutralności klimatycznej, a 20% wydatków na transformację cyfrową gospodarki.

Konsultacje KPO – od 1 marca do 2 kwietnia

Omówieniu projektu KPO poświęcone zostało posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020, z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Poniżej przedstawiamy tematy dodatkowych spotkań w ramach konsultacji społecznych KPO przeprowadzonych przez kierownictwo i przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:

 • • reforma planowania przestrzennego
 • • wsparcie społeczności energetycznych OZE oraz sektorów najbardziej poszkodowanych w czasie pandemii
 • • wzrostu bezpieczeństwa lekowego – z Izbą Farmacji Polskiej, Polfarmedem, Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Infarmą, Polskim Związkiem Producentów Leków Bez Recepty,
 • • instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – z udziałem Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE) i z KlastER (w ramach programu Gospostrateg),
 • • turystyki – posiedzenie Rady Ekspertów ds. Turystyki,
 • • reformy rynku pracy – posiedzenie konwentu Urzędów Pracy z udziałem powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, Rady Rynku Pracy, ze środowiskami biznesowymi i NGO, KRWiST
 • • doposażenia pracy zdalnej – z udziałem z udziałem resortów, partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz PARP.

Więcej informacji pod adresem: Zakończyły się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

Zobacz także