JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI

Przed złożeniem Wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Obsługi Przedsiębiorców LSSE:

Justyna
Hubiak

tel. 537 770 954 hubiak@lsse.eu 

Wiesław
Sowiński

tel. 607 770 712 sowinski@lsse.eu

Magdalena Barczyk-Monteiro

tel. 697 890 426 monteiro@lsse.eu

Agnieszka
Kos

tel. 733 770 207
kos@lsse.eu 

Łukasz
Maciejewski

tel. 607 770 437
maciejewski@lsse.eu

Maria
Osidacz

tel. 607 770 247
osidacz@lsse.eu

Nasi pracownicy przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące wsparcia, przeprowadzą wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu),  a także  omówią procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji, zgodnego  z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia RM z dnia 28.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r., poz. 2483).

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

Składając wniosek o wydanie decyzji o wsparciu do LSSE S.A. przedłożyć należy:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizującym z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Tabelę zawierającą punkty 9 i 10 (tj. dodatkowe informacje przekazywane jedynie w przypadku konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej) składać muszą jedynie przedsiębiorcy, których tabela ta dotyczy.
 2. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
  Sprawozdań nie muszą składać mikro i mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Jednakże w przypadku, gdy organ poweźmie wątpliwości co do rzetelności oświadczenia wnioskodawcy w zakresie wielkości przedsiębiorstwa albo jego sytuacji finansowej, może zażądać złożenia stosownych informacji i dokumentów.

  Średni i duzi przedsiębiorcy powinni:

  • złożyć sprawozdania w postaci wydrukowanej albo elektronicznej, albo
  • oświadczyć, że sprawozdania są dostępne w systemie e-KRS (w takim przypadku organ samodzielnie zweryfikuje sprawozdania w systemie i wezwie do ich złożenia jedynie w przypadku braku dostępności sprawozdań bądź braku możliwości ich odczytania)

  Ponadto średni i duzi przedsiębiorcy, jeżeli pozostają w powiązaniach z innymi przedsiębiorcami i nie są podmiotem dominującym w takiej grupie, powinni przekazać sprawozdania finansowe podmiotu dominującego za ostatnie trzy zamknięte lata obrotowe. W zakresie sprawozdań sporządzanych poza terytorium RP:

  • dopuszczalne jest złożenie ich bez tłumaczenia, jeżeli są sporządzone w języku angielskim,
  • w zakresie sprawozdań upublicznionych w Internecie w języku polskim albo angielskim wnioskodawca może poprzestać na wskazaniu adresu internetowego, pod którym sprawozdania są dostępne oraz złożeniu oświadczenia, że są to autentyczne sprawozdania podmiotu dominującego;
  • w przypadku sprawozdań sporządzonych w języku innym niż polski i angielski, niezbędne będzie złożenie dokumentów z tłumaczeniem przysięgłym; w takim przypadku prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Inwestora celem dokładnego ustalenia zakresu niezbędnych danych, w celu uniknięcia konieczności tłumaczenia całości obszernego dokumentu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.

   

  Proszę pamiętać, aby:
  • w poz. A.9 wymienić wszystkie podmioty powiązane działające na terenie RP oraz – w miarę możliwości – podmioty powiązane działające poza granicami RP; proszę też wskazać, który podmiot należy uznać za dominujący w grupie przedsiębiorstw; wnioskodawca może też załączyć odrębny dokument obrazujący strukturę całej grupy – w takim przypadku w poz. A.9 proszę wskazać podmiot dominujący oraz odesłać do odrębnego dokumentu;
  • nie wypełniać poz. B.6, nie dotyczy ona pomocy udzielanej w ramach PSI;
  • w poz. D.4.a wpisać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, zbieżną z danymi zawartymi we wniosku;
  • w poz. D.4.b wpisać województwo, powiat, gminę, miejscowość, numery działek i numery ksiąg wieczystych;
  • w poz. D.4.c podać: wartość nominalną poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych (zgodnie z danymi zawartymi we wniosku), wartość nominalną całkowitych kosztów kwalifikowanych oraz zdyskontowaną wartość całkowitych kosztów kwalifikowanych;
  • w poz. E.6-E.8 wpisać „nie dotyczy”, dane te nie dotyczą pomocy udzielanej w ramach PSI.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga! poza wskazanymi dokumentami organ zawsze może zażądać od strony dodatkowych informacji i dokumentów, jeżeli okaże się to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

doc
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
doc
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
doc
Formularz informacji de minimis