JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI

Przed złożeniem Wniosku o wydanie Decyzji o wsparciu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Obsługi Przedsiębiorców LSSE:

Wiesław Sowiński, tel. 607 770 712, adres e-mail: sowinski@lsse.eu 

Adam Byszyński, tel. 697 910 155, adres e-mail: byszynski@lsse.eu       

Agnieszka Kos, tel. 733 770 207, adres e-mail: kos@lsse.eu    

Justyna Hubiak, tel. 537 770 954, adres e-mail: hubiak@lsse.eu    

Łukasz Maciejewski, tel. 607 770 437, adres e-mail: maciejewski@lsse.eu  

Nasi pracownicy przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczących wsparcia, przeprowadzą wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu), a także  omówią procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji, zgodnego z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713) wraz z niezbędnymi dokumentami.

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu wraz z oświadczeniami dot. spełnienia wybranych kryteriów jakościowych (zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej). Instrukcja wypełniania wniosku do pobrania.
 2.  Sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe (bilans, rachunek zysków i strat) lub zeznania podatkowe (PIT) za trzy ostatnie lata (w przypadku nowej spółki – sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki co do ostatniego roku podatkowego).
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o braku zaległości wobec urzędu skarbowego i o niezaleganiu ze składkami ZUS.
 4. Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie ws. upadłości przedsiębiorcy lub że nie została ogłoszona upadłość (art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji).
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do zawarcia umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wsparciu.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do przekazywania informacji do Zarządzającego w celu gromadzenia ewidencji (art. 32 ust. 2 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji).
 7. Oświadczenie o niekwalifikowalności kosztów związanych z wytwarzaniem i pozyskiwaniem energii.
 8. Zgoda przedsiębiorcy na udział w programie ewaluacji pomocy publicznej.
 9. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
 10. Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy w sprawach podatku dochodowego.
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dostępny na stronie www.uokik.gov.pl/wzor formularza inna niz pomoc de minimis.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

doc
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
doc
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
doc
Wzór oświadczeń do wniosku 3,4,5,6,7,9,10
doc
Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie decyzji o wsparcie
doc
Wzór oświadczenia nr 8 do wniosku