JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ O WSPARCIU NOWEJ INWESTYCJI

Przed złożeniem Wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Departamentem Obsługi Przedsiębiorców

Justyna
Hubiak

tel. 537 770 954 hubiak@lsse.eu 

Wiesław
Sowiński

tel. 607 770 712 sowinski@lsse.eu

Magdalena Barczyk-Monteiro

tel. 697 890 426 monteiro@lsse.eu

Agnieszka
Kos

tel. 733 770 207
kos@lsse.eu 

Łukasz
Maciejewski

tel. 607 770 437
maciejewski@lsse.eu

Maria
Osidacz

tel. 607 770 247
osidacz@lsse.eu

Nasi pracownicy przekażą Państwu niezbędne informacje dotyczące wsparcia, przeprowadzą wstępną ocenę projektu (np. czy dany zakres działalności podlega wsparciu),  a także  omówią procedury uzyskania Decyzji o wsparciu.

Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego Wniosku o wydanie Decyzji, zgodnego  z wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia RM z dnia 28.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r., poz. 2483).

Wykaz dokumentów wymaganych od Przedsiębiorcy w postępowaniu o wydanie Decyzji o wsparciu nowej inwestycji:

Składając wniosek o wydanie decyzji o wsparciu do LSSE S.A. przedłożyć należy:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizującym z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Tabelę zawierającą punkty 9 i 10 (tj. dodatkowe informacje przekazywane jedynie w przypadku konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej) składać muszą jedynie przedsiębiorcy, których tabela ta dotyczy.
 2. Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów jakościowych.
 3. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
  Sprawozdań nie muszą składać mikro i mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Jednakże w przypadku, gdy organ poweźmie wątpliwości co do rzetelności oświadczenia wnioskodawcy w zakresie wielkości przedsiębiorstwa albo jego sytuacji finansowej, może zażądać złożenia stosownych informacji i dokumentów.Średni i duzi przedsiębiorcy powinni:
  • złożyć sprawozdania w postaci wydrukowanej albo elektronicznej, albo
  • oświadczyć, że sprawozdania są dostępne w systemie e-KRS (w takim przypadku organ samodzielnie zweryfikuje sprawozdania w systemie i wezwie do ich złożenia jedynie w przypadku braku dostępności sprawozdań bądź braku możliwości ich odczytania)

  Ponadto średni i duzi przedsiębiorcy, jeżeli pozostają w powiązaniach z innymi przedsiębiorcami i nie są podmiotem dominującym w takiej grupie, powinni przekazać sprawozdania finansowe podmiotu dominującego za ostatnie trzy zamknięte lata obrotowe. W zakresie sprawozdań sporządzanych poza terytorium RP:

  • dopuszczalne jest złożenie ich bez tłumaczenia, jeżeli są sporządzone w języku angielskim,
  • w zakresie sprawozdań upublicznionych w Internecie w języku polskim albo angielskim wnioskodawca może poprzestać na wskazaniu adresu internetowego, pod którym sprawozdania są dostępne oraz złożeniu oświadczenia, że są to autentyczne sprawozdania podmiotu dominującego;
  • w przypadku sprawozdań sporządzonych w języku innym niż polski i angielski, niezbędne będzie złożenie dokumentów z tłumaczeniem przysięgłym; w takim przypadku prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Inwestora celem dokładnego ustalenia zakresu niezbędnych danych, w celu uniknięcia konieczności tłumaczenia całości obszernego dokumentu.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.Proszę pamiętać, aby:
  • w poz. A.9 wymienić wszystkie podmioty powiązane działające na terenie RP oraz – w miarę możliwości – podmioty powiązane działające poza granicami RP; proszę też wskazać, który podmiot należy uznać za dominujący w grupie przedsiębiorstw; wnioskodawca może też załączyć odrębny dokument obrazujący strukturę całej grupy – w takim przypadku w poz. A.9 proszę wskazać podmiot dominujący oraz odesłać do odrębnego dokumentu;
  • nie wypełniać poz. B.6, nie dotyczy ona pomocy udzielanej w ramach PSI;
  • w poz. D.4.a wpisać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, zbieżną z danymi zawartymi we wniosku;
  • w poz. D.4.b wpisać województwo, powiat, gminę, miejscowość, numery działek i numery ksiąg wieczystych;
  • w poz. D.4.c podać: wartość nominalną poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych (zgodnie z danymi zawartymi we wniosku), wartość nominalną całkowitych kosztów kwalifikowanych oraz zdyskontowaną wartość całkowitych kosztów kwalifikowanych;
  • w poz. E.6-E.8 wpisać „nie dotyczy”, dane te nie dotyczą pomocy udzielanej w ramach PSI.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga! poza wskazanymi dokumentami organ zawsze może zażądać od strony dodatkowych informacji i dokumentów, jeżeli okaże się to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Wydanie Decyzji o wsparciu lub odmowa jej wydania kończy procedurę.

doc
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
doc
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
doc
Formularz informacji de minimis
pdf
oświadczenie KZRG 2022
doc
oświadczenie KZRG 2022
pdf
oświadczenie KZRS 2022
doc
oświadczenie KZRS 2022