Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla dostaw, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.

„Usługi sprzątania i utrzymania czystości obiektów oraz ich otoczenia stanowiących własność LSSE S.A.”

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

SIWZ

załącznik nr 3 – umowa cz. I

załącznik nr 3 – umowa cz. II

załącznik nr 3 – umowa cz. III

załącznik nr 3 – umowa cz. IV

 

 Metryczka

Data utworzenia: 2 marca 2020 13:26
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2020 13:27
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także