Rozwój polskiego przemysłu i zwiększenie jego innowacyjności, a także wzmocnienie odporności naszej gospodarki na wstrząsy oraz poprawa globalnej konkurencyjności polskiej gospodarki – takie m.in. mają być efekty Polityki Przemysłowej Polski, nad którą prace rozpoczęło MRPiT. Polityka ta powstanie przy współudziale i w dialogu z przedsiębiorcami. Duże znaczenie będzie miało opracowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Powstanie ona w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji, którego efekty zostaną wykorzystane do stworzenia Białej Księgi, potrwa do 31.01.2021 r. Kolejne wersje Białej Księgi także będziemy przedstawiać organizacjom przedsiębiorców do konsultacji.

– Biała księga zidentyfikuje najuciążliwsze bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030. Staną się też podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych. A także posłużą do zbudowania katalogu instrumentów dopasowanych do potrzeb rozwojowych poszczególnych branż – wyjaśnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

I podkreśla: – Polityka Przemysłowa Polski ma być nowym impulsem rozwojowym dla naszego przemysłu. Ma on opierać się na branżach, które są polskimi lokomotywami rozwojowymi, są tradycyjnie mocne lub mają nowe perspektywy rozwojowe. W jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na wzmacnianiu innowacyjności naszej gospodarki.

– Pandemia i związane z nią zerwanie globalnych łańcuchów dostaw na nowo ukazały nam wartość własnego przemysłu. Naszym wspólnym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, aby w świecie po pandemii Polska znalazła się wśród zwycięzców. Temu właśnie służyć będzie Polityka Przemysłowa Polski – podsumowuje szef MRPiT.

A wiceszef resortu rozwoju, pracy i technologii, prof. Robert Tomanek dodaje:

– Polska jest wysoko uprzemysłowionym państwem. Udział sektora wytwórczego w wartości dodanej wytwarzanej w naszym kraju wyniósł w 2019 r. 18,9% wobec wartości dla całej UE równej 15,5%. Wartość dodana w sektorze przemysłowym od 2015 r. rośnie (w cenach stałych) o średnio 3,9% rocznie. Pod względem liczby pracujących w tym sektorze różnica między nami a unijną średnią jest jeszcze większa – u nas pracownicy przemysłowi stanowią 20,5% wszystkich pracujących, podczas gdy w całej UE – 13,6%. W wartościach absolutnych oznacza to, że w Polsce w sektorze wytwórczym pracuje 3,35 mln osób.

I kontynuuje: – Choć dziś obserwujemy dynamiczny rozwój usług opartych na IT, to przemysł wciąż najsilniej wpływa na kondycję naszej gospodarki w długookresowej perspektywie. W szczególności o sile polskiego przemysłu dobrze świadczą wyniki uzyskane w kryzysowych warunkach roku 2020. Unia Europejska w dokumencie „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” uznała silny sektor przemysłowy za czynnik napędzający gospodarkę i gwarant suwerenności ekonomicznej. Zgadzamy się z tą diagnozą i wyciągamy z niej wnioski.

Pięć osi rozwojowych Polityki Przemysłowej Polski

Polityka Przemysłowa Polski powstaje w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Będzie ona kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Rozwój przemysłu będzie wielokierunkowy – osie rozwojowe, na których opieramy nową politykę przemysłową, to:

  • -cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
  • -bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
  • -lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy;
  • -Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych;
  • -nowoczesne społeczeństwo – pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Konsultacje Białej Księgi Rozwoju Przemysłu

Uwagi, pomysły i komentarze, które posłużą do opracowania Białej Księgi można nadsyłać do 31 stycznia 2021 r. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski

Analizą nadsyłanych propozycji zajmie się zespół koordynowany przez wiceministra Roberta Tomanka. Efektem prac zespołu będzie przygotowanie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu. Ten dokument również trafi do konsultacji. Ostateczna wersja Białej Księgi będzie natomiast stanowiła podstawę do opracowania Polityki Przemysłowej Polski.

Zobacz także