Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Gmina Chojnów podpisały w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy porozumienie o współpracy dotyczące rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Okmianach. Inwestycja o wartości ponad 14 mln zł, w tym ze strony LSSE prawie 3 mln zł, ma być zrealizowana w dwóch etapach do końca 2026 roku.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już od blisko 27 lat dba o rozwój gospodarczy regionu. W związku z intensyfikacją sprzedaży gruntów, w celu polepszenia warunków inwestycyjnych w obrębie nieruchomości położonych na terenie Podstrefy LSSE Okmiany, spółka zacieśnia współpracę z Gminą Chojnów. Z myślą o potencjalnych inwestorach, należy zapewnić niezbędną właściwą i kompletną infrastrukturę techniczną, w tym wodno-kanalizacyjną, zapewniającą odpowiednią gospodarkę ściekową. Podpisane w Centrum Konferencyjnym LSSE porozumienie określa obowiązki stron w ramach realizacji zadania, w tym udziału w kosztach.

Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna od lat współpracujemy z Gminą Chojnów, m.in. w ramach Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Z powodzeniem ukończyliśmy też budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Podstrefy LSSE w Okmianach. Finalizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu z programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, nakładom LSSE, ale też ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Gminy Chojnów. W ramach wykonanych prac powstało ponad 4 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej, a także dwie nowoczesne przepompownie ścieków oraz linia zasilająca do przepompowni. Dla LSSE istotne jest przede wszystkim, aby nowa infrastruktura kanalizacyjna miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Teraz czas na kolejny krok – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zaplanowany budżet Gminy Chojnów w roku 2024 osiągnie rekordową wysokość blisko 113,5 mln zł. Najwięcej środków, bo aż ponad 60 mln zł, zostanie przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany”, które będzie współrealizowane z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. To przedsięwzięcie nie tylko podniesie jakość życia mieszkańców gminy, ale też rozwinie ją gospodarczo, co może przyciągnąć do tej lokalizacji wielu nowych inwestorów. Termin zakończenia całości inwestycji planowany jest na koniec roku 2026.

Roboty budowlane polegać będą na budowie oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/d = 4000 RLM wraz z dostawą, montażem urządzeń i wyposażenia oraz rozruchem, realizowaną w dwóch etapach. Postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawców oferujących najkorzystniejsze warunki realizacji zadania zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Okmiany to niezwykle ważna dla Gminy Chojnów inwestycja, która bezpośrednio przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminnych terenów inwestycyjnych – dodaje Andrzej Pyrz, wójt Gminy Chojnów. – Zależy nam, aby tereny włączone w obszar działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej każdego roku dynamicznie i intensywnie rozwijały się, ponieważ od wielu lat powstają na nich nowe obiekty, które wymagają zapewnienia odpowiedniej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Planowana inwestycja wpłynie także na komfort mieszkańców Gminy Chojnów, którzy będą mogli włączyć swoje gospodarstwa domowe do sieci. Zadanie ma zatem także wymiar m.in. ekologiczny – podsumowuje wójt Gminy Chojnów.

Gmina Chojnów jest jednym z beneficjentów VII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – otrzymała 8,23 zł na budowę drogi na działkach gminnych na terenie Podstrefy LSSE w Okmianach. W ramach tego programu, do 7 samorządów z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, trafi łącznie ponad 280 mln zł dofinansowania z budżetu państwa.

Zobacz także