NA JAKIE PROJEKTY MOŻNA OTRZYMAĆ ULGĘ PODATKOWĄ?

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej.

Nowe regulacje prawne umożliwiają, przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje, skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w formie decyzji o wsparciu.

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

W świetle obowiązujących przepisów* przez nową inwestycję należy rozumieć:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej  istniejącego przedsiębiorstwa
  • wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego.
  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

Szczegółowy katalog wyłączeń obejmujący działalności, na które nie wydaje się Decyzji o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia (do pobrania) w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713).

 

* Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162)

doc
Katalog wyłączeń