NA JAKIE PROJEKTY MOŻNA OTRZYMAĆ ULGĘ PODATKOWĄ?

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1752 z późn. Zm.) o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej.

Te regulacje prawne umożliwiają przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych pozostają w mocy do końca 2026 roku. 

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję w formie decyzji o wsparciu. 

W świetle obowiązujących przepisów* przez nową inwestycję należy rozumieć:

– założenie nowego przedsiębiorstwa,

– zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

– dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

– zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. 

W przypadku inwestycji dużego przedsiębiorcy na terenie województwa dolnośląskiego, nowa inwestycja może dotyczyć tylko inwestycji na rzecz nowej działalności gospodarczej.

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

Na pomoc publiczną w postaci zwolnienia podatkowego w ramach decyzji o wsparciu mogą liczyć: 

– przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem wymienionych w kolejnej sekcji, 

– wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych. 

Szczegółowy katalog wyłączeń obejmujący działalności, na które nie wydaje się decyzji o wsparciu zawarty jest w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713). 

Decyzja o wsparciu nie jest wydawana na prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

  • 1) wytwarzania materiałów wybuchowych i tytoniowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów; 

   2) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629); 

   3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu; 

   4) osadów ze ścieków kanalizacyjnych oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453), zwanej dalej „PKWiU”; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1713; 

   5) odzysku surowców oraz usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem: 

    • – odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5, 

     – odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz podkategorii 38.12.27, 

     – odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3, 

     – surowców wtórnych oraz usług w zakresie odzysku surowców, określonych w grupie 38.3; 

   1. 6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
   1. 7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;
   1. 8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
   1. 9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
   1. 10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
    • – nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek i map, określonych w kategorii 58.11.6, 

    • – nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych i telefonicznych, określonych w kategorii 58.12.3, nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków, określonych w kategorii 58.14.4, 

    • – nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3, 

    • – nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4, 

    • – nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5; 

   1. 11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, w zakresie:
    • – pozostałych publikacji online określonych w kategorii 58.19.2, 

    • – produkcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w kategorii 59.20.3, 

    • – nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych, określonych w dziale 60, 

    • – pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9; 

   1. 12) usług finansowych, ubezpieczeniowych oraz związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
   1. 13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU,  z wyjątkiem:
    • – usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1, 

    • – usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2, 

    • – usług w zakresie firm centralnych (head offices) oraz doradztwa, związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70, 

    • – usług architektonicznych, inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71, 

    • – usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, określonych w dziale 72, 

    • – usług w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1, 

    • – usług doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13; 

   1. 14) usług administrowania i wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center), określonych w grupie 82.2; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1713;
   1. 15) usług: administracji publicznej, obrony narodowej, w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych oraz rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
   1. 16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem naprawy i konserwacji komputerów oraz sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU;
   1. 17) usług gospodarstw domowych i świadczonych przez organizacje międzynarodowe eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
   1. 18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm. 1).

* Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 ze zm.)

W przypadku wątpliwości, czy dana działalność kwalifikuje się do pomocy publicznej, zapraszamy do kontaktu:

Justyna Hubiak

tel. +48 537 770 954

hubiak@lsse.eu

Marcin Patyk

tel. +48 535 770 193

patyk@lsse.eu

Wiesław Sowiński

tel. +48 607 770 712

sowinski@lsse.eu

Magdalena Barczyk-Monteiro

tel. +48 697 890 426

monteiro@lsse.eu

Agnieszka Kos

tel. +48 733 770 207

kos@lsse.eu

Marlena Gniewosz

tel. +48 663 152 247

gniewosz@lsse.eu

Maria Osidacz

tel. +48 607 770 247

osidacz@lsse.eu