KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria jakościowe i ilościowe.

Kryterium jakościowe

Aby nowy projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać co najmniej 6 punktów na 13 możliwych.

Kryterium ilościowe

Nowa inwestycja w celu zakwalifikowania się do programu wsparcia musi wiązać się z odpowiednio wysokimi nakładami kwalifikowanymi, których wielkość jest skorelowana ze statusem Przedsiębiorcy (DUŻY/ŚREDNI/MAŁY/MIKRO) oraz stopą bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji nowej inwestycji (tabela poniżej). Bezrobocie w danym powiecie jest oceniane w oparciu
o obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszane raz w roku.

 Najniższa wysokość kosztów, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie,   oprócz powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, dotyczy  również inwestycji zlokalizowanych w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie, na terenie której położone jest to miasto oraz w gminach graniczących z takimi miastami lub graniczących z gminami, na których terenie takie miasto jest położone w  gminie graniczącej
z takim miastem. Lista takich miast dostępna jest pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST„.

Na obszarze zarządzanym przez LSSE S.A. miastami tracącymi funkcje społeczno-gospodarcze są Złotoryja, Legnica, Głogów.

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ujęto w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., Załącznik nr 1 do rozporządzenia, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.   z późn. zm.

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji inwestycji w danym  powiecie prezentuje poniższa tabela:

 

Pliki do pobrania:

doc
Definicja MSP Rozporządzenie KOMISJI WE
doc
Koszty kwalifikujące do objęcia wsparciem
doc
Lista MIAST tracących funkcje społeczne 2022