KRYTERIA PRZYZNANIA POMOCY PUBLICZNEJ

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe.

Kryterium jakościowe

Aby nowy projekt inwestycyjny kwalifikował się do objęcia wsparciem musi otrzymać co najmniej 6 punktów na 10 możliwych.

Szczegółowy zakres, zasady oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zawierają pliki:

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze przemysłowym

Kryteria jakościowe dla inwestycji w sektorze usług

Kryterium ilościowe

Nowa inwestycja w celu zakwalifikowania się do programu wsparcia musi wiązać się z odpowiednio wysokimi nakładami kwalifikowanymi (do pobrania), których wielkość jest skorelowana ze statusem Przedsiębiorcy (DUŻY/ŚREDNI/MAŁY/MIKRO) oraz stopą bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji nowej inwestycji (tabela poniżej). Bezrobocie w danym powiecie jest oceniane w oparciu o obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszane raz w roku.


Na wysokość kosztów, które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie, ma również wpływ  ulokowanie inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z takim miastem. Lista takich miast dostępna jest pod niniejszym linkiem: „LISTA MIAST„.

Na obszarze zarządzanym przez LSSE S.A. miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze jest Złotoryja.

W przypadku Złotoryi i gmin graniczących z miastem Złotoryja minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą: 10 mln zł – DUŻY, 2 mln zł – ŚREDNI, 500 000 zł – MAŁY, 200 000 zł – MIKROPRZEDSIĘBIORCA.

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ujęto w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., Załącznik nr 1 do rozporządzenia, (do pobrania) uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r.  z późn. zm.

Szczegółowe wyliczenie kosztów kwalifikowanych inwestycji, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w zależności od lokalizacji inwestycji w danym  powiecie prezentuje poniższa tabela:

doc
Definicja MSP Rozporządzenie KOMISJI WE
doc
Koszty kwalifikujące do objęcia wsparciem 2019
doc
Kryteria jakościowe sektor przemysłowy
doc
Kryteria jakościowe sektor usług
doc
Lista MIAST tracących funkcje społeczno-gospodarcze