• Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez ,
  3. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty,
  4. podział zysku lub pokrycie straty,
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
  3. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  2. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, Uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości konkretnemu przedsiębiorcy oraz na istotne elementy takiej czynności,
  3. nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro w złotych
  4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  6. umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
  7. emisja obligacji każdego rodzaju,
  8. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych,
  9. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 kodeksu spółek handlowych,
  10. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
  11. użycie kapitału zapasowego,
  12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  2. zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,
  3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  4. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • Objęcie albo nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
  W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
  1. ♦ zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
   1. zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
   2. zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
   3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
  2. ♦ określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
   1. zmiany statutu lub umowy spółki,
   2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
   3. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
   4. zbycia akcji lub udziałów spółki,
   5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
   6. rozwiązania i likwidacji spółki.

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa: Statut Spółki