1.     Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, 

3) podział zysku lub pokrycie straty, 

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. 

2.     Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

1) uchylono

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,

3) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

4) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

3.     Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2)  wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,

3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 3 000 000,00 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza wartość 3 000 000,00 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

    –    rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–     cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

    – rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony z zastrzeżeniem pkt 2), 

4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 2), 

5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz  zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w sprawach:

a)          zawiązania przez spółkę innej spółki,

b)          zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

c)          połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,

d)          podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

e)      zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

8) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9) umorzenie akcji  i określenie warunków tego umorzenia,

10) emisja obligacji każdego rodzaju,

11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek  handlowych,

12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek  handlowych,

13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,

14) użycie kapitału zapasowego,

15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

4.     Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1)    połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, 

2)   zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 

3)   zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

4)   rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

 

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa: Statut spółki.

Metryczka

Data utworzenia: 05 czerwca 2023 12:27
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 05 czerwca 2023 12:27
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka