Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do regionalnego rozwoju oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy ze szkół i uczelni do przemysłu.

Spółka realizuje powyższy cel w szczególności poprzez zarządzanie Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologicznymi, klastrami, współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz poprzez inne formy służące optymalizacji rozwoju działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów pod cele inwestycyjne.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.        Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

2.        Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)

3.        Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)

4.        Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z)

5.        Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)

6.        Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)

7.        Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)

8.        Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)

9.        Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

10.    Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

11.    Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)

12.    Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)

13.    Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

14.    Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)

15.    Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

16.    Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)

17.    Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)

18.    Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

19.    Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)

20.    Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)

21.    Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)

22.    Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)

23.    Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)

24.    Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

25.    Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z)

26.    Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)

27.    Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)

28.    Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

29.    Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)

30.    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  (PKD 63.11.Z)

31.    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

32.    Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

33.    Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)

34.    Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)

35.  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)

36.    Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

37.    Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

38.    Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)

39    Produkcja artykułów piśmienniczych (PKD 17.23.Z)

40.    Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)

41.    Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

42.    Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)

43.    Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

44.    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

45.     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)

46.    Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

47.    Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z)

48. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)

49. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)

 

Metryczka

Data utworzenia: 05 czerwca 2023 11:43
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 02 listopada 2023 08:46
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka