PODSTAWA PRAWNA WSPARCIA NOWYCH INWESTYCJI:

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. (Dz. U. 2018 poz. 1162)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. (Dz. U. 2022 poz. 2861)

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. (Dz.U. 2018 poz. 1698)


MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ DLA DOLNEGO ŚLĄSKA:

45 % – dla małych i mikro przedsiębiorców

35 % – dla średniej wielkości przedsiębiorców

25 % – dla dużych przedsiębiorców

 

PODSTAWA DO OBLICZENIA DOSTĘPNEJ POMOCY:

koszty kwalifikowane nowej inwestycji lub dwuletnie koszty pracy


WARUNKI UZYSKANIA ZWOLNIENIA PODATKOWEGO

 

1. Wymagany jest określony charakter przedsięwzięcia:

założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości;

 2. KRYTERIUM ILOŚCIOWE – przedsiębiorca musi zadeklarować nakłady inwestycyjne nie niższe, niż ustalone dla danego powiatu

Minimalne nakłady inwestycyjne zależą od stopy bezrobocia w powiecie: niższa stopa bezrobocia oznacza wyższe wymagane nakłady.

Minimalne nakłady inwestycyjne dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców są zredukowane odpowiednio o 80, 95 i 98 %.

 

 3. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE – przedsiębiorca musi spełniać co najmniej 6 z poniższych 13 kryteriów:

 1. inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną,

2. wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich,

3. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,

4. tworzenie powiązań regionalnych,

5. przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego (dla inwestycji z sektora przemysłu),

6. posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

7. robotyzacja i automatyzacja procesów,

8. nowa inwestycja w odnawialne źródła energii,

9. utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,

10. prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,

11. zlokalizowanie inwestycji:

a)      w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, lub

b)     w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

c)      w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub

d)   na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa

12. wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,

13. podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

 

Poniżej odnośniki do ustawy i rozporządzeń w sprawie inwestycji i lokowania biznesu na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych:

 

Metryczka

Data utworzenia: 05 czerwca 2023 10:22
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 05 czerwca 2023 10:22
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka