PODSTAWA PRAWNA WSPARCIA NOWYCH INWESTYCJI:

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. (Dz. U. 2018 poz. 1162)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej
udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. (Dz. U. 2018 poz. 1713)

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. (Dz. U. 2018 poz. 1698)

################################################################

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ
DLA DOLNEGO ŚLĄSKA:

45 % – dla małych i mikro przedsiębiorców
35 % – dla średniej wielkości przedsiębiorców
25 % – dla dużych przedsiębiorców.

PODSTAWA DO OBLICZENIA DOSTĘPNEJ POMOCY:

poniesione nakłady lub 2-letnie koszty pracy

################################################################

WARUNKI UZYSKANIA ZWOLNIENIA PODATKOWEGO

1. Wymagany jest określony charakter przedsięwzięcia:

  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub
  • zwiększenie zdolności produkcyjnych lub
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa lub
    zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego.

2. KRYTERIUM ILOŚCIOWE – przedsiębiorca musi zadeklarować nakłady inwestycyjne nie niższe, niż ustalone dla danego powiatu.

  • Minimalne nakłady inwestycyjne zależą od stopy bezrobocia w powiecie: niższa stopa bezrobocia oznacza niższe wymagane nakłady.
  • Minimalne nakłady inwestycyjne dla średnich, małych i mikro przedsiębiorców są zredukowane odpowiednio o 80, 95 i 98 %.

3. KRYTERIUM JAKOŚCIOWE – przedsiębiorca musi spełniać co najmniej 6 z poniższych 10 kryteriów:

1. Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną,
2. Poziom sprzedaży poza Polskę co najmniej na poziomie średnim krajowym,
3. Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego,
4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,

6. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
7. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
8. Zlokalizowanie inwestycji:
a) w mieście średnim, tracącym funkcje społeczno-gospodarcze (zał. nr 1, tab. 3 do Rozp. w sprawie pomocy publicznej…,Dz.U.2018 poz. 1713) lub w gminach, graniczących z tymi miastami,
b) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
9. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami zawodowymi,
10. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

Poniżej odnośniki do ustawy i rozporządzeń w sprawie inwestycji i lokowania biznesu na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych: