• Zarząd
  • Rada Nadzorcza
  • Walne Zgromadzenie

Działalność wszystkich organów spółki określa Statut spółki