• – Zarząd
  • – Rada Nadzorcza
  • – Walne Zgromadzenie

Działalność wszystkich organów spółki określa Statut spółki (15 MB)