Dane dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Kapitał zakładowy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy wynosi 95.351.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Majątek Spółki obejmuje:

a/ majątek trwały:

  • grunty,
  • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne i magazynowe,
  • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
  • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
  • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
  • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową,
  • środki transportu,

(aktywa trwałe według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 52 215 191,52 zł),

b/ majątek obrotowy:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,

(aktywa obrotowe według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 76 466 582,85 zł).

Zysk netto za 2022 r. w kwocie 8 374 239,28 zł

 

Metryczka

Data utworzenia: 06 czerwca 2023 12:35
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2023 12:27
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka