Dane dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na dzień 31.12.2019 r.

Kapitał zakładowy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy wynosi 36.004.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów cztery tysiące złotych).

Majątek Spółki obejmuje:

a/ majątek trwały:

  • grunty,
  • budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne i magazynowe,
  • sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
  • urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
  • urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu,
  • urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową,
  • środki transportu,

(aktywa trwałe według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 57 022 714,37 zł),

b/ majątek obrotowy:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,

(aktywa obrotowe według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 48 604 954,18 zł).

Zysk netto za 2019 r. w kwocie 1 774 652,19 zł.