Dane dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  

Kapitał zakładowy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy wynosi 95.351.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 

Majątek Spółki obejmuje: 

a) majątek trwały: 

– grunty, 

– budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne i magazynowe, 

– sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 

– urządzenia do poboru i uzdatniania wody, 

– urządzenia do odbioru i oczyszczania ścieków oraz obróbki osadu, 

– urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową, 

– środki transportu, 

(aktywa trwałe według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 52 215 191,52 zł), 

b) majątek obrotowy:

  • – zapasy, 

   – należności krótkoterminowe, 

   – inwestycje krótkoterminowe, 

   (aktywa obrotowe według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 76 466 582,85 zł). 

Zysk netto za 2022 r. w kwocie 8 374 239,28 zł. 

 

Metryczka

Data utworzenia: 06 czerwca 2023 12:35
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 31 października 2023 12:27
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka