lsseLegnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
59 – 220 Legnica, ul.  Kolbe 14
tel. 76/ 727-74-70,   fax 76/ 727-74-74
info@lsse.eu

jako Zarządzający Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną („Zarządzający Strefą”, „Spółka”, „LSSE S.A.”),
w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów
i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2543 z późn. zm.) – „rozporządzenie”

ZAPRASZA INWESTORÓW DO ROKOWAŃ

mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, którego planowane przedsięwzięcie gospodarcze na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów jej ustanowienia i na rzecz którego udzielone zostanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”).

 1. Szczegółowe informacje o zasadach oraz warunkach rokowań, w tym dotyczące udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań („Specyfikacja”).
 2. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1) wykupienie Specyfikacji (Specyfikację można otrzymać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Spółki: 59-220 Legnica, ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 14 („siedziba Spółki”),          po okazaniu dowodu zapłaty ceny Specyfikacji w wysokości 9.500,00 PLN netto plus 23% VAT na rachunek bankowy LSSE S.A. w PKO BP 07 1020 3017 0000 2002 0019 8622),

2) złożenie, sporządzonej zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji, pisemnej oferty wraz z warunkami  planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia,

3) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Złotoryja (umowa sprzedaży, najem lub dzierżawa i inne) lub dokumentu wiarygodnie uprawdopodobniającego możliwość uzyskania takiego tytułu.

 1. Oferty dotyczące przystąpienia do rokowań, oznaczone „Rokowania Podstrefa Złotoryja” oraz „Nie otwierać przed dniem 05 czerwca 2015 r., godz. 09.00”, należy składać w siedzibie Spółki w terminie do dnia 05 czerwca 2015 r.
  do godz. 8.45
  . Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do LSSE S.A.
 2. Ocena przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, objętych składanymi do rokowań ofertami, będzie dokonana w oparciu o kryteria wyszczególnione w § 11 rozporządzenia.
 3. Otwarcie składanych do rokowań ofert nastąpi w siedzibie Spółki – w dniu 05 czerwca 2015 r. o godz. 09.00.
 1. Zarządzający Strefą może odstąpić od rokowań z przyczyn podanych w §9 rozporządzenia, o czym zawiadomi równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 2. Szczegółowych informacji na temat rokowań, jak również wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji udzielają na piśmie lub telefonicznie pracownicy Zarządzającego Strefą (Departamentu Rozwoju) tel. 76 727 74 98, 76 727 74 82.
 3. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim została umieszczona na stronie internetowej Zarządzającego Strefą pod adresem: www.lsse.eu

Zobacz także