Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie robót budowlanych pn.

„Przebudowa linii napowietrznych  SN 20kV nr L-722 i L-724 przy ul. Przemysłowej w Złotoryi na działkach 105/2 i 105/8”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1,2,4,5,6,7,8 do SIWZ

Załącznik nr 11

Załącznik nr 10

Załącznik-Nr-6-do-UMOWY-Zasady-bezpieczeństwa-i-higieny-pracy-i-ochrony-środowiska

Załącznik-nr-3-projekt-umowy-na-roboty-budowlane

Załącznik nr 9 projekt budowlany 

 Metryczka

Data utworzenia: 15 czerwca 2020 13:54
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2020 14:00
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także