Projekt implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych. Uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń w związku z Brexitem. To główne założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą dziś (29.12.2020 r.) przyjęła Rada Ministrów.

Najważniejsze rozwiązania:

  • zmiana przepisów dotyczących działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji , którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas podmioty te uzyskiwały zezwolenia oraz były nadzorowane przez krajowe organy nadzoru; po zmianach, co do zasady, to ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) będzie wykonywać te zadania;
  • zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością;
  • umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach;
  • nałożenie na dostawców usług płatniczych obowiązku udostępniania konsumentowi, nieodpłatnie, broszury informacyjnej dotyczącej praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w Europie;
  • uregulowanie wykonywania umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do 31 grudnia 2020 r. przez zakłady ubezpieczeń i zakład reasekuracji z siedzibą na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru, które na zasadzie jednolitej licencji prowadziły działalność na terytorium Polski, do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Wprowadzone zmiany dostosowują prawo polskie do regulacji unijnych (implementacja dyrektyw).

Zobacz także