W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym, który działać będzie w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego tego resortu. Przewodniczącym zespołu został dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zdaniem dr hab. Marka Leśniaka: Wprowadzenie do KSH zmian związanych z nowymi technologiami ma celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania polskiej gospodarki oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu.

Przewodniczący Zespołu, dr hab. Marek Leśniak zaproponował trzy zasadnicze obszary, które powinny stanowić przedmiot przyszłych prac legislacyjnych:

1) stworzenie przepisów umożliwiających zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza, lecz bez fizycznej obecności w kancelarii notarialnej. Rozwiązanie to będzie stanowiło implementację dyrektywy dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Prace nad takim modelem toczą się już w Niemczech i Hiszpanii – Przewodniczący zespołu – dr hab. Marek Leśniak uczestniczył w prezentacji znajdującego się już w zaawansowanym stadium rozwiązania niemieckiego, przedstawionego przez niemiecką Federalną Izbę Notarialną.

2) obszar, który wskazywany jest jako możliwy do poprawy to m.in. modyfikacja normatywnych wzorców umów spółek handlowych, które już funkcjonują. Dokonanie analizy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu spółek handlowych, a także rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw i zmianę przepisów, które w obecnym kształcie są uważane za uciążliwe dla uczestników obrotu gospodarczego oraz stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu.

3) zaproponowanie rozwiązań, które obecnie nie istnieją w Kodeksie spółek handlowych, m.in. dotyczących obrotu prawami udziałowymi w spółce z o.o., by umożliwić dokonywanie tego obrotu na odległość. Kolejną materią, nad którą pochylić ma się zespół ekspercki, jest zwiększenie roli sądu rejestrowego  jako gwaranta bezpieczeństwa obrotu –  w szczególności w postępowaniu likwidacyjnym. Istniejące rozwiązania legislacyjne nie gwarantują ochrony wierzycielom podmiotu, który podlega likwidacji bowiem sądy rejestrowe nie posiadają odpowiednich narzędzi prawnych i faktycznych aby weryfikować istnienie oraz efektywność wykorzystania instytucji depozytu sądowego przez wierzycieli podmiotu podlegającego likwidacji. Ponadto zespół zamierza ujednolicić siatkę pojęciową dotyczącą pojęć związanych z nowymi technologiami w prawie cywilnym materialnym i procesowym..

Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Janusz Kowalski, który wręczył zgromadzonym ekspertom akty powołania i podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach zespołu.

Podczas kolejnego posiedzenia, uczestniczący w pracach eksperci omówią najważniejsze problemy związane z przedstawionymi wyżej zagadnieniami oraz zaproponują możliwe rozwiązania.

Powołanie zupełnie nowego zespołu eksperckiego w ramach działającej od lutego Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego stanowi potwierdzenie zapowiadanej przez Sekretarza Stanu Janusza Kowalskiego kontynuacji prac nad reformą Kodeksu spółek handlowych. Głównym zadaniem reformy jest dostosowanie Kodeksu Spółek Handlowych do obecnie panujących w Polsce realiów gospodarczych, tak aby ułatwić funkcjonowanie ponad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że pierwszy z przygotowanych przez Komisję projektów reformy Kodeksu spółek handlowych znajduje się obecnie w procesie konsultacji publicznych, które potrwają do 19 września br.

Zobacz także