• Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspierają podatników
    w trudnym okresie epidemii, dbają o uczciwą konkurencję i skutecznie walczą
    z nieprawidłowościami.
  • W swoich działaniach zachowują równowagę pomiędzy interesem obywatela, a interesem finansów państwa.
  • Od początku epidemii, KAS udzieliła podatnikom ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na kwotę ok. 6,4 mld zł.
  • Spójny system monitorowania i zwalczania nieprawidłowości tworzą działania analityczne, czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe i postępowania przygotowawcze.

Stawiamy potrzeby obywatela w centrum swoich działań. Dlatego realizujemy m.in. program Klient w centrum uwagi KAS. Staramy się dostosowywać nasze działania do oczekiwań naszych klientów i sytuacji w jakiej się znajdują. Dbamy o zapewnienie wpływów do budżetu, wspieramy jednocześnie podatników, którzy w związku z COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji

– mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Podkreśla, że wsparcie dla biznesu to również zapewnienie zasad zdrowej konkurencji i równych praw na rynku. A to oznacza walkę z przestępczością ekonomiczną.

Na łamanie prawa nie możemy przymykać oka nawet w czasie epidemii. Dlatego administracja skarbowa prowadzi działania kontrolne i reaguje na oszustwa podatkowe. Ktoś może powiedzieć, że tych kontroli jest za dużo, a ktoś, że za mało. Ale naszym celem jest zachowanie równowagi. Krajowa Administracja Skarbowa interweniuje wtedy, gdy narażony jest interes finansów państwa i interes uczciwego biznesu, bo w praktyce te dwa interesy są tożsame

dodaje minister Kościński.

MF i KAS stale analizują możliwe ścieżki pomocy podatnikom dotkniętym skutkami koronawirusa, w tym polegające na odroczeniu terminów płatności niektórych podatków.

Krajowa Administracja Skarbowa udziela ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom, głównie przedsiębiorcom, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji. Naczelnicy urzędów skarbowych wydali już ponad 75 tys. decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty czy umorzeniu zaległości podatkowej, na łączną kwotę ok. 6,4 mld zł

informuje szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Kontrole mniej uciążliwe dla podatników

Kontrole przeprowadzane przez KAS są elementem całego systemu monitorowania i zwalczania nieprawidłowości, co spowodowało, że sama kontrola prowadzona jest jedynie w przypadkach, gdy nieskuteczne okażą się mniej uciążliwe dla podatników metody weryfikacji rozliczeń podatkowych

– mówi wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

Aktywność kontrolna KAS koncentruje się na formach działalności zwiększających ryzyko niepłacenia podatków lub uzyskiwania nieuprawnionych zwrotów podatku VAT (karuzele podatkowe, fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe, ukrywanie nabyć wewnątrzwspólnotowych, wyłudzenia zwrotu VAT).

Kontrole podatkowe są coraz częściej zastępowane mniej uciążliwymi dla podatnika czynnościami sprawdzającymi. Efektywność takich czynności systematycznie wzrasta.

W 2020 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 2 634 479 czynności sprawdzających, które doprowadziły do ustalenia uszczupleń podatkowych w wysokości 5,1 mld zł. W 2019 r. kwota uszczupleń ustalonych w trakcie 2 572 047 czynności sprawdzających wyniosła 3,6 mld zł.

Mniej kontroli i ich większa skuteczność

W 2020 r. po raz kolejny spadła liczba prowadzonych kontroli celno-skarbowych i podatkowych.

Mniejsza liczba kontroli to przede wszystkim efekt wdrożenia informatycznych narzędzi usprawniających typowanie podmiotów do kontroli i realizację działań kontrolnych. Typowanie do kontroli opiera się na analizie ryzyka, do której wykorzystywane są zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki temu kontrole są precyzyjnie kierowane tam, gdzie stwierdzono ryzyko poważnych nieprawidłowości. W toku kontroli KAS wykorzystuje m.in. informacje i możliwości, jakie daje system STIR oraz pliki JPK, co wpływa na skuteczność i efektywność działań kontrolnych.

W 2020 r. urzędy celno-skarbowe zrealizowały 2 337 kontroli dotyczących podatków, w 2019 r. takich kontroli było 2 621.

Poprawę efektywności kontroli celno-skarbowych pokazuje wzrost udziału wpłat w ustaleniach po tych kontrolach. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat jest to wzrost o 13%.

Zredukowano również liczbę kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe. W 2020 r. zakończono 15 304 kontroli podatkowych, gdy w 2019 r. zrealizowano ich 20 374.

KAS skutecznie walczy z fikcyjnymi fakturami

Jednym z ważnych elementów kontroli jest zwalczanie procederu wystawiania fikcyjnych faktur.

W 2020 r. w kontrolach realizowanych przez urzędy celno-skarbowe i urzędy skarbowe, wykryto ok. 153 tys. fikcyjnych faktur na kwotę 22,2 mld zł brutto. Działania KAS, ukierunkowane na ściganie sprawców przestępstw fakturowych, istotnie przyczyniają się do ograniczenia tego typu przestępczości. Dzięki zmianom legislacyjnym i wdrażanym narzędziom informatycznym, co raz trudniej jest wprowadzić do obiegu fikcyjne faktury.

System STIR wspiera walkę z przestępczością ekonomiczną

W walce z przestępczością gospodarczą KAS coraz skuteczniej wykorzystuje system STIR. Sukcesywnie wzrasta liczba blokad i wartość zablokowanych środków finansowych na rachunkach nieuczciwych podmiotów.

W 2020 r. zablokowano 96,15 mln zł na 1 020 rachunkach bankowych należących do 196 podmiotów, podczas gdy w 2019 r. zablokowano 69,7 mln zł na 566 rachunkach bankowych należących do 120 podmiotów.

Funkcjonalność systemu STIR wykorzystywana jest przez KAS w szerokim zakresie. Oprócz działań związanych z blokowaniem rachunków, rozwiązania STIR wykorzystywane są również w analizie ryzyka poprzedzającej wszczęcie kontroli. STIR umożliwia także porównywanie danych o przepływach finansowych, co pozwala m.in. efektywnie zapobiegać nienależnym zwrotom podatku VAT. System jest też wykorzystywany do identyfikacji i przerywania łańcuchów karuzelowych.

Elementem wykorzystywanym do walki z przestępczością ekonomiczną są również blokady środków dokonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wynikają one z podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W 2020 r. GIIF zablokował środki w wysokości 259,8 mln zł.

You might also like