Od 15 marca wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice.

Dlaczego wprowadzono regulację?

Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, choroba COVID-19 rozprzestrzeniła się szybko na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Popyt na medyczny sprzęt ochronny wciąż jest na wysokim poziomie. Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta.

Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie.

Bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany.

Terminy

Ograniczenie będzie obowiązywało przez 30 dni, począwszy od 26 kwietnia br.

Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji.

W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych.

W przypadku eksportu w ramach pomocy humanitarnej, wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

Osoba do kontaktu

W sprawie uzyskania pozwolenia prosimy kontaktować się z:

Pani Iwona Mazurkiewicz
Naczelnik Wydziału Handlu i Zezwoleń
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ministerstwo Rozwoju
Numer telefonu: 22 411 94 57
Adres email: Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl

Zobacz także