W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się specjalne posiedzenie Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego pod przewodnictwem Wicepremiera Jacka Sasina i Wiceministra Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego, w trakcie którego przyjęto projekty zmian legislacyjnych zaproponowane przez Zespoły eksperckie Komisji.

Biuro ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działające w Ministerstwie Aktywów Państwowych zainicjowało kompleksową reformę prywatnego prawa gospodarczego i koordynuje pracę pięciu zespołów eksperckich, w skład których wchodzi ponad pięćdziesięciu ekspertów – profesorów prawa, praktyków i przedstawicieli spółek.

Podczas wtorkowego posiedzenia członkowie Komisji głosowali nad przyjęciem projektów rozwiązań prawnych zgłoszonych przez Zespoły eksperckie. W rezultacie Komisja przyjęła trzy projekty zmian legislacyjnych, które wkrótce zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Pierwszy z projektów, przygotowany przez Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego to projekt Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja reguluje kwestie grup spółek. Dzięki zapisom proponowanych zmian, spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia, a więc realizować z ich wykorzystaniem wspólną strategię.

Drugi z projektów został przedstawiony przez Zespół ekspercki ds. reformy prawa handlowego na czele z dr. hab. Piotrem Piniorem, prof. UŚ. Zakłada on przede wszystkim precyzyjne określenie tego, na jak długo powoływani są członkowie zarządów i rad nadzorczych. Wprowadza także do polskiego prawa zasadę Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji) oraz określa podstawowe obowiązki członków organów.

Trzeci projekt, przygotowany przez Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych pod przewodnictwem dr. Radosława L. Kwaśnickiego definiuje m.in. katalog informacji, które zarząd powinien regularnie przekazywać radzie nadzorczej. Rada nadzorcza zostanie też wyposażona w możliwość samodzielnego udzielania zleceń doradcom (w zakresie dopuszczonym przez wspólników).

Zdaniem Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina efekty prac Komisji mają ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki, bowiem dostosowują przepisy prawa do obecnej rzeczywistości gospodarczej. – Od 20 lat były formułowane postulaty zmian legislacyjnych w odniesieniu do funkcjonowania spółek. Wraz z ekspertami z Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, czego rezultatem są przyjęte dzisiaj projekty – ocenił Wicepremier Sasin.

Wiceminister Aktywów Państwowych Janusz Kowalski wskazuje, że przyjęte projekty trafią niebawem do szerokich konsultacji społecznych. – Liczymy, że jak najliczniejsza grupa interesariuszy weźmie udział w konsultacjach społecznych, ponieważ zależy nam, aby ostateczne projekty odpowiadały ich oczekiwaniom – podkreślił Wiceminister Kowalski.

Zobacz także