ULGI PODATKOWE DLA INWESTORÓW WYSOKOŚĆ POMOCY PUBLICZNEJ W LSSE S.A.

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na terenie zarządzanym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 45% wartości zainwestowanego kapitału lub 2-letnich kosztów pracy.

Mapa obszaru zarządzanego przez LSSE S.A. kliknij tu.

Wielkość dostępnej pomocy na obszarze zarządzanym przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kształtuje się następująco: 

Definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawiera Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014 r. z późn. zm. -(do pobrania).

Ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej realizowanej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu. W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi jednocześnie działalność niepodlegającą wsparciu, działalność objęta wsparciem powinna być wydzielona organizacyjne, a wielkość zwolnienia będzie określana na podstawie danych (przychody i koszty) wydzielonej działalności.

Kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej zaliczamy mi.in.: 

  • koszt nabycia gruntu, koszt nabycia, rozbudowy lub modernizacji środków trwałych (np. maszyn), koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.) 

 lub 

2 – letnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją 

Szczegółowy katalog obejmujący koszty kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zawarty jest w § 8.1. Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

doc
Definicja MSP Rozporządzenie KOMISJI WE
doc
Koszty kwalifikujące do objęcia wsparciem 2019
jpg
Mapa terenów LSSE