Szkolnictwo zawodowe, kształcenie dualne i zasady zatrudniania młodocianych pracowników były tematem pierwszego w tym roku Forum HR Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które odbyło się w czwartek 15 stycznia w Legnicy.

Temat kształcenia dualnego i wzmocnienia współpracy szkół z przedsiębiorcami, uczelniami oraz partnerami społecznymi to jedno z założeń Strategii Europa 2020. Współpraca na linii szkoły-pracodawcy powinna odbywać się m.in. poprzez wzajemne rozpoznawanie potrzeb, oczekiwań i możliwości, wspólne programy nauczania oraz organizację staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

Statystyki w Polsce wskazują, że ponad 20 procent osób wieku 25-29 lat nie pracuje, nie uczy się i nie uczestniczy w szkoleniach. Problemem jest również zdobycie doświadczenia zawodowego, którego wg statystyk, nie posiada co drugi bezrobotny do 25 roku życia. Jedną z przyczyn wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży jest niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego. Aby temu przeciwdziałać, szkoły, instytucje rządowe oraz pracodawcy łączą siły i próbują przygotować kadrę dopasowaną do potrzeb rynku pracy. Dzięki współpracy tych podmiotów, na rynek pracy będą trafiać wykwalifikowani pracownicy, których dana branża rzeczywiście potrzebuje.

 

Jednym ze sposobów kształcenia kadr na potrzeby konkretnych branż jest system klas patronackich, z powodzeniem realizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach klasy patronackiej firmy współtworzą odpowiedni program nauczania dopasowany do danej branży oraz inwestują w doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. W zamian zyskują wyszkolonego pracownika, który zna zasady funkcjonowania zakładu i jest gotowy do podjęcia pracy. Uczniowie uzyskują tym samym gwarancję zatrudnienia.

 

17 grudnia 2014r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, w którym aż 33% środków przeznaczonych zostanie na inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi. W ramach Programu, Ministerstwo Gospodarki chce realizować projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. Jego celem będzie opracowanie efektywnego systemu współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz z centrami kształcenia zawodowego. Koordynatorem projektu będą spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi.

 

Doświadczenia Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wskazują, że klasy patronackie i kształcenie na potrzeby pracodawców to jeden z najlepszych sposobów obniżenia poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi. To także powód, dla którego młodzież pozostaje w miejscu zamieszkania i z powodzeniem realizuje się w pracy zawodowej. System klas patronackich w LSSE rozbudowuje się każdego roku. W trakcie czwartkowego Forum HR, przedstawiciele firm z LSSE dzielili się swoimi doświadczeniami w pozyskiwaniu pracowników. Aspekty prawne związane ze szkolnictwem zawodowym oraz z zagadnieniami zatrudniania młodych osób wyjaśniali uczestnikom Forum przedstawiciele kancelarii Olesiński&Wspólnicy.

Zobacz także