Nazwa: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat m. Legnica, gmina m.
Legnica, miejscowość Legnica

Adres: Ul. Kolbe 14, 59-220 Legnica

Wysokość kapitału zakładowego: 36.004.000 zł.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000033018

NIP: 6911810830

REGON: 390560231

Aktualny tekst jednolity Statutu spółki:

Pobierz Statut Spółki