Procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie LSSE oraz nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Strefie

1. Złożenie przez Inwestora Listu Intencyjnego

List Intencyjny powinien zawierać w szczególności następujące dane:
• zwięzła prezentacja Inwestora,
• rodzaj branży i podstawowych wyrobów/usług, które mają być wytwarzane/wykonywane na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („Strefa”) (według grupowań zgodnych z aktualnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług ),
• opis planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia inwestycyjnego
• wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych,
• planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Strefy,
• przewidywana liczba utworzonych w następstwie inwestycji nowych miejsc pracy,
• powierzchnia nieruchomości lub dane dotyczące innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy zakładanych dla realizacji przedsięwzięcia gospodarczego oraz przewidywaną formę prawną władania,
• zapotrzebowanie na media oraz infrastrukturę techniczną (na plac budowy i docelowo – dla celów inwestycyjnych)
• opis wpływu inwestycji na środowisko (w formie oświadczenia inwestora).

2. Procedura wyłonienia oferenta, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy

1) Ogłoszenie w prasie o rokowaniach / przetargu łącznym
Po złożeniu przez inwestora Listu Intencyjnego i dokonaniu jego weryfikacji Zarządzający Strefą publikuje w codziennej prasie ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.lsse.eu oraz ewentualnie w prasie zagranicznej zaproszenie do przetargu (gdy oferent ubiega się łącznie o uzyskanie Zezwolenia i nabycie praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy ) lub zaproszenie do rokowań (gdy oferent ubiega się wyłącznie o wydanie Zezwolenia, dysponując: tytułem prawnym do nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy lub dokumentem wiarygodnie uprawdopodobniającym możliwość uzyskania takiego tytułu.
Zaproszenie do przetargu/rokowań zawiera, między innymi, następujące informacje:
• nazwę i siedzibę Zarządzającego Strefą oraz nazwę Strefy,
• określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji,
• miejsce i termin składania ofert, który nie może być krótszy niż 21 dni licząc od dnia opublikowania ogłoszenia,
• termin otwarcia ofert,
• w przypadku przetargu zaproszenie zawiera również informację o nieruchomości lub innych składnikach majątkowych, które mają być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Strefy, cenę wywoławczą ich nabycia oraz wysokość wadium.

2) Wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu/Rokowań
Warunkiem przystąpienia do przetargu lub rokowań (złożenia oferty) jest wykupienie od Zarządzającego Strefą specyfikacji istotnych warunków przetargu lub specyfikacji istotnych warunków rokowań („specyfikacja”) .
Specyfikacja zawiera w szczególności :
• kryteria oceny przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie Strefy,
• regulamin Strefy,
• sposób przygotowania oferty, w tym informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci,
• określenie terminu związania oferenta ofertą,
• termin, miejsce składania i otwarcia ofert.
W przypadku przetargu, Specyfikacja zawiera dodatkowo:
• cenę wywoławczą nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy,
• określenie terminu, formy i wysokości wnoszenia wadium,
• opis nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy stanowiących przedmiot przetargu,
• zasady i warunki udostępnienia nieruchomości lub innych składników majątkowych położonych na terenie Strefy,
• określenie położonego na terenie Strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie stref

3) Złożenie oferty
Składaną ofertę sporządza się w języku polskim, zgodnie ze specyfikacją oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („rozporządzenie”). Oferta powinna zawierać w szczególności :
• wniosek o przyznanie inwestycyjnej pomocy regionalnej na przedsięwzięcie gospodarcze, realizowane na terenie Strefy , składany na formularzu określonym w rozporządzeniu,
• wysokość oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu,
• inne dokumenty oraz informacje wymagane w specyfikacji.
Termin składania ofert, wyznaczony przez Zarządzającego Strefą, nie może być krótszy niż 21 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

4) Ocena ofert przez Komisję Przetargową/Rokowań

W określonym w specyfikacji terminie Komisja Przetargowa lub Rokowań dokonuje otwarcia, oceny i kwalifikacji złożonych ofert.
Oferty odrzucane są w przypadkach określonych
w rozporządzeniu oraz w specyfikacji.
Zarządzający Strefą może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań w przypadku, gdy:
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
• przetarg lub rokowania obarczone są wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.
O unieważnieniu postępowania Zarządzający Strefą zawiadamia pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Objęte ofertą zamierzenia co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podejmowane na terenie Strefy oceniane są na podstawie następujących kryteriów:
• przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie Strefy;
• wartości i warunków realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycji planowanych na terenie Strefy;
• udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w Strefie;
• udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju;
• zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowanych na terenie strefy z celami rozwoju Strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie Strefy przez innych przedsiębiorców;
• stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowanych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony;
• stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie Strefy.

W przypadku przetargu oferta jest oceniana jest również pod kątem wysokości oferowanej ceny z tytułu nabycia praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych będących przedmiotem przetargu.
Przebieg oraz wyniki przetargu lub rokowań utrwalane są w pisemnym protokole Komisji Przetargowej lub Rokowań.

5) Akceptacja wyników przetargu/rokowań przez organy Zarządzającego Strefą oraz ich publikacja. Niezwłocznie po zaakceptowaniu przez organy Zarządzającego Strefą wyników przetargu lub rokowań, Zarządzający Strefą :
• zamieszcza na stronie internetowej www.lsse.eu informację o wyborze oferty;
• powiadamia pisemnie wyłonionego w drodze przetargu lub rokowań oferenta o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

3. Wydanie Zezwolenia z ew. umownym zbyciem praw do nieruchomości lub innych składników majątkowych
Licząc od daty zaproszenia do przetargu/rokowań, procedura trwa zazwyczaj około 30 (dla rokowań) do 60 (w przypadku przetargu) dni.

Opis procedury ma jedynie charakter informacyjny – szczegółowe unormowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.2004.254.2543 z późn. zm.)