Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w LSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez Zarządzającego Strefą.

Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

zwolnienia

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35% , natomiast małej wielkości przedsiębiorcom przysługuje aż 45% . W województwie lubuskim, gdzie LSSE posiada podstrefę w gminie Iłowa pomoc publiczna wynosi kolejno: 35%, 45% i 55%. 

Wydatki inwestycyjne – obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.
Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

  • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu
  • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych
  • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
  • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych
  • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów
  • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej.

Różne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań, granty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób uprzednio bezrobotnych podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.