Zarząd

Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. kieruje zarząd trzyosobowy w składzie:

 1. Witold Lech Idczak – Prezes Zarządu
 2. Dorota Giżewska – Wiceprezes Zarządu
 3. Krzysztof Sadowski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej  został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

 1. regulamin Zarządu,
 2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 3. regulamin specjalnej strefy ekonomicznej,
 4. tworzenie i likwidacja oddziałów,
 5. powołanie prokurenta,
 6. zaciąganie kredytów i pożyczek,
 7. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 8. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt. 3 i 4,
 9. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 euro w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 43 ust. 3 pkt. 2 i 3,
 10. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

Rada nadzorcza

Stan osobowy Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2017 r.:

 1. Stanisław Obertaniec – przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa)
 2. Jan Wawrzyniak – wiceprzewodniczący (przedstawiciel Samorządu Gminnego)
 3. Miłosz Węgrzyn – (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
 4. Piotr Stryczek – ( przedstawiciel Samorządu Gminnego)
 5. Dariusz Kister – (przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Walne Zgromadzenie

 • Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez ,
  3. przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenia wypłaty dywidendy na raty,
  4. podział zysku lub pokrycie straty,
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  2. zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
  3. ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  1. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  2. nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, Uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości konkretnemu przedsiębiorcy oraz na istotne elementy takiej czynności,
  3. nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 euro w złotych
  4. zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  6. umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
  7. emisja obligacji każdego rodzaju,
  8. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych,
  9. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 kodeksu spółek handlowych,
  10. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
  11. użycie kapitału zapasowego,
  12. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  1. połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  2. zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,
  3. zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  4. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • Objęcie albo nabywanie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
  1. zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
   1. zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
   2. zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
   3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
  2. określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
   1. zmiany statutu lub umowy spółki,
   2. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
   3. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
   4. zbycia akcji lub udziałów spółki,
   5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
   6. rozwiązania i likwidacji spółki.