Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Na zdjęciu od lewej: Wiceprezes LSSE Krzysztof Sadowski, Prezes LSSE Witold Lech Idczak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Jednym z sygnatariuszy jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
LSSE reprezentowali Prezes Witold Lech Idczak oraz Wiceprezes Krzysztof Sadowski.

Dokument wskazuje kierunek działań dla państw na rzecz kształtowania polityki rozwoju, zapewniającej spójność społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym.

Uczestnicy spotkania w Ministerstwie Rozwoju wraz z deklaracją przyjęcia rezolucji ONZ.

Polska perspektywa działań została wyrażona w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

Celem wydarzenia „Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – cele dla świata, wyzwanie dla kraju, odpowiedzialność dla wszystkich” było upowszechnianie celów zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz zwiększenie świadomości na temat wyzwań wskazanych w Rezolucji ONZ, którą w 2015 r. podpisały 193 kraje.

Kluczowym dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowania partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

W trakcie konferencji zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 51 podmiotów, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta jest otwarta dla wszystkich firm, zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030.

Poniżej w linku pełna treść Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r:

Agenda 2030_pl_

 

MW/www.mr.gov.pl