Strefa Twoich Możliwości

Zawodowa Strefa 2017

Panel dyskusyjny z udziałem Minister Edukacji Narodowej, Wiceprezes LSSE S.A. oraz przedstawicieli szkolnictwa i firm umożliwiających praktyki.

W poniedziałek, 23 października, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się kolejna edycja konferencji „Zawodowa Strefa 2017”. W tym roku wzięło w niej udział ponad 300 osób. Wśród nich m.in: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, firm działających w LSSE, samorządowcy, naukowcy, parlamentarzyści, studenci i uczniowie.

Celem konferencji jest zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, szkołami technicznymi i branżowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo – badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem kształcenia dualnego oraz szkolnictwa branżowego i technicznego.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czasie konferencji Zawodowa Strefa w Legnicy.

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej: „ Zawodowa Strefa” to doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się szkolnictwu zawodowemu. Wdrażana obecnie reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, ale również nowe rozwiązania w szkolnictwie zawodowym silnie powiązanym z rynkiem pracy. Razem z poszczególnymi branżami pracujemy nad podstawami programowymi do zawodów. Szkolnictwo zawodowe bez ścisłej współpracy z pracodawcami w obecnym świecie jest po prostu niemożliwe. Na zmiany oczekiwali pracodawcy oraz właściciele dużych i małych przedsiębiorstw. Bez dobrze wykształconych i przygotowanych do zawodu młodzi ludzi nie będzie rozwoju Polski. To od nas wszystkich zależy wzmocnienie szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla naszej krajowej gospodarki. Młody człowiek, a także jego rodzice muszą być świadomi, że dobry zawód to przede wszystkim prestiż, wysoka pozycja społeczna i powód do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Wprowadzenie szkoły branżowej wynika z konieczności zmiany obrazu tej części szkolnictwa w społeczeństwie, podniesienia jego prestiżu i zaprezentowania jako atrakcyjnej ścieżki zawodowej dla młodego człowieka”. 

_____________________________________________________________________

 

Prezes Zarządu LSSE S.A. Witold Lech Idczak witający gości przybyłych na konferencję Zawodowa Strefa 2017.

Witold Lech Idczak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Dostęp do światowej klasy specjalistów kształcących się i mieszkających w naszych regionie staje się decydującym czynnikiem prowadzącym do lokowania inwestycji w LSSE. 2017 rok jest jednym z najlepszych od początku funkcjonowania LSSE – to ponad 900 milionów złotych zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i co najmniej 1600 nowych miejsc pracy. Przykładami niech będą – kolejna inwestycja firmy BASF Polska, której fabryka w Środzie Śląskiej jest największym producentem katalizatorów w Europie. Do tej pory spółka zainwestowała w LSSE niemal 600 milionów złotych i zatrudnia ponad 400 pracowników. Teraz zainwestuje kolejne 362 milionów złotych i zwiększy zatrudnienie o 140 osób. Kolejnym strategicznym projektem w LSSE jest rozpoczęta budowa centrum logistycznego H&M w Krzywej. Dzięki działalności potentata w branży odzieżowej, utworzonych zostanie ponad 1000 miejsc pracy – co praktycznie wyeliminuje bezrobocie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

 Inwestorzy wiedzą, że wyróżnia nas współpraca instytucji otoczenia biznesu, firm, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół technicznych i branżowych oraz Klastrów działających przy LSSE: Edukacyjnego, Motoryzacyjnego i Lotniczego. Światowej klasy przedsiębiorstwa rozwijają się w Strefie, gdyż wiedzą, że we naszym regionie znajdą odpowiednich pracowników. 

W tym roku światowe marki wzmocniły też naszą „Dolinę automotive“. Producenci dla branży motoryzacyjnej – BASF Polska, VOSS Automotive Poland, TBMECA Poland, Gates Polska, Oetiker Polska zainwestują łącznie ponad 620 milionów złotych, co stanowi 68 procent projektów realizowanych w 2017 roku.

_________________________________________________________________________

Konferencję otworzyli dr Helena Babiuch, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona
w Legnicy oraz Witold Lech Idczak, Prezes LSSE. Gospodarze podkreślali, że bliskość i wysoki poziom uczelni wyższych w tym PWSZ w Legnicy i Politechniki Wrocławskiej oraz szybki rozwój szkół technicznych i branżowych, kształcących przyszłych: inżynierów, ekspertów, pracowników wyspecjalizowanych w konkretnych, bardzo wąskich dziedzinach jest jednym z głównym czynników decydujących o lokowaniu strategicznych inwestycji w regionie.

Prorektor ds. dydaktycznych w PWSZ w Legnicy dr Helena Babiuch w czasie powitania gości na Zawodowej Strefie 2017.

Dr Helena Babiuch,  Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy: Uczelnia prowadzi kształcenie studentów na kierunkach o profilach praktycznych. Wysoka jakoś takich studiów to dla nas priorytet. Rozwijamy je przede wszystkim poprzez stałe konsultacje z partnerami
m.in. firmami działającymi w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pozwala to na w doskonalenie nowych programów nauczania i dostosowanie systemu praktyk do potrzeb rynku i rozwijającej
się gospodarki regionu. Przykładowo tematykę prac dyplomowych dostosowujemy do konkretnych zagadnień związanych z przedsiębiorstwami i rozwiązywaniem problemów jakie w nich występują. Dzięki temu nasi absolwenci są cenionymi na rynku pracy specjalistami.

________________________________________________________________________

 

Od prawej: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceprezes LSSE S.A. Krzysztof Sadowski nagradzający nauczycieli praktycznej nauki zawodu na stażach i praktykach w firmach na terenie LSSE.

Nagrodzeni Pracodawcy w kategorii „Zawodowcy” odbierający statuetki i wyróżnienia z rąk Prezesa LSSE S.A. oraz Minister Edukacji Anny Zalewskiej.

Nagrodzeni Pracodawcy w kategorii „Zawodowcy” odbierający statuetki i wyróżnienia z rąk Prezesa LSSE S.A Witolda Lecha Idczaka oraz Minister Edukacji Anny Zalewskiej.

Wyróżniona szkoła w kategorii „Najwyższa zdawalność egzaminów zawodowych”. Nagrody wręczyła Wiceprezes LSSE S.A. Dorota Giżewska.

Witold Lech Idczak w przemowie powitalnej podkreślił, że w 2017 roku, firmy rozpoczęły realizację
10 nowych projektów o wartości przekraczającej 907 milionów złotych. To jeden z najlepszych wyników w 20 – letniej historii LSSE, a nowe inwestycje – oznaczają utworzenie co najmniej 1600 nowych miejsc pracy. Prezes LSSE dodał, że ogromny wpływ na sukces ma współpraca strefy, świata biznesu, nauki oraz zaangażowanie samorządów.

Konferencję uwieńczyło uroczyste przekazanie przez Prezesa Witolda Lecha Idczaka zezwoleń
na działalność w LSSE czterem inwestorom: BASF Polska Sp. z o.o., HURAS – Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych Sp z o.o., DINO POŁUDNIE Sp. z o.o. i APINEX TECHNIKA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z o.o., które łącznie zainwestują w LSSE co najmniej 437 milionów złotych i utworzą co najmniej 440 nowych miejsc pracy.

Przekazanie przez Prezesa Witolda Lecha Idczaka zezwolenia na działalność w LSSE firmie Huras – Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalnych Sp. z o.o.

Uczniowie szkół branżowych i technicznych przyszłością stref

Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się seria spotkań uczniów szkół branżowych i technicznych
ze studentami Politechniki Wrocławskiej oraz PWSZ w Legnicy. Przyszli inżynierowie przekazywali swoim młodszym kolegom zdobytą wiedzę i umiejętności oraz inspirowali do kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, które w przyszłości zapewnią im pewne miejsce na ryku pracy.

Prezentacja kół naukowych z uczelni wyższych i szkół technicznych.

Kolejny punkt programu stanowiła „Debata młodych”. Wzięli w niej udział uczniowie szkól należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, którego liderem jest LSSE. – Dzięki praktykom poznaję
i jednocześnie weryfikuję moje predyspozycje zawodowe, nauka w technikum daje szansę na lepszą przyszłość i zdobycie zawodu. Cieszę się, że mogę odbywać praktyki w nowoczesnych firmach. Moim zdaniem po zakończeniu nauki bez problemu znajdę dobrze płatna pracę
– uczniowie wyliczali zalety nauki w szkołach branżowych i technicznych.

 

Debata Młodych – spotkanie dyrektora Departamentu ds. Komunikacji i Promocji LSSE S.A. Przemysława Bożka z uczniami szkół technicznych i branżowych.

Placówki oświatowe położone w granicach LSSE i będące partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego kształcą najlepsze kadry dla przemysłu. Szkoły branżowe, techniczne oraz uczelnie wyższe otwarte są na współpracę z inwestorami i stale dopasowują swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. To tutaj powstała idea powołania zawodu „technika mechatronika”, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska.  Śladem koncernu poszły kolejne firmy ze Strefy, które wspólnie ze szkołami m.in. w Legnicy, Chocianowie i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. Uczniowie kształcą się w nich w zawodach, tj.: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, mechanik precyzyjny, monter mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik transportu drogowego. Pozostałe firmy wspierają szkoły poprzez organizację praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Młodzi w debacie o zawodach przyszłości i szkolnictwie branżowym.

W 2016 roku dzięki współpracy na rzecz kształcenia zawodowego 1382 uczniów mogło zrealizować zajęcia praktyczne i praktyki w firmach strefowych. Po ukończeniu szkoły trafiają do zakładów pracy, które dobrze poznali w trakcie edukacji. Dolnośląski Klaster Edukacyjny łączy zatem potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy.

Inwestorzy wybierają LSSE

Dziś LSSE to 21 kompleksów inwestycyjnych (podstref) w 18 gminach obejmujących ponad 1300 ha terenów inwestycyjnych. W firmach działających w LSSE pracuje dziś ponad 15 tys. osób. Dotychczasowe nakłady inwestycyjne przekroczyły 8 miliardów złotych.  LSSE wyróżnia strategiczne – centralne położenie w Europie. Tu przecinają się główne szlaki komunikacyjne – drogi S3 i A4. Ogromne znaczenie ma dogodne położenie na styku granicy niemieckiej i czeskiej: 280 km od Berlina, 198 km od Drezna i 228 km od Pragi. Ponadto gminy w regionie należą do najbardziej aktywnych, zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów i czyniących największe postępy w ich obsłudze.

Goście obecni na kolejnej edycji konferencji Zawodowa Strefa 2017.

Goście podczas Konferencji Zawodowa Strefa 2017.

Od prawej: Kurator Oświaty Dolnego Śląska Roman Kowalczyk, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezes LSSE S.A. Witold Lech Idczak oraz prorektor PWSZ w Legnicy dr Helena Babiuch.

Od lewej: Prezes LSSE S.A. Witold Lech Idczak, prorektor PWSZ w Legnicy dr Helena Babiuch, Wiceprezes LSSE S.A. Dorota Giżewska, Minister Edukacji Anna Zalewska, Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Wiceprezes LSSE S.A. Krzysztof Sadowski, Kurator Oświaty Dolnego Ślaska Roman Kowalczyk, prof. zw dr hab.inż. Jerzy Jan Pietkiewicz.

MM/MW/MP