Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

  1. regulamin Zarządu,
  2. regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  3. regulamin specjalnej strefy ekonomicznej,
  4. tworzenie i likwidacja oddziałów,
  5. powołanie prokurenta,
  6. zaciąganie kredytów i pożyczek,
  7. przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  8. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt. 3 i 4,
  9. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 euro w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 43 ust. 3 pkt. 2 i 3,
  10. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.