Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – podstrefa Krzywa

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

z siedzibą w Legnicy

59 – 220 Legnica, ul. Kolbe 14

tel. 076/ 727-74-70, fax 076/ 727-74-74

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż w celach inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonej jako działka nr 256/183 o powierzchni 0,5632 ha, położona w obrębie geodezyjnym Osła, Gmina Gromadka, woj. dolnośląskie, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, objęta księgą wieczystą numer JG1B/00034173/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych. („nieruchomość”).

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości, przy zachodniej i północnej granicy, znajduje się sieć kanalizacji deszczowej. LSSE S.A. jako Zarządzającemu LSSE przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 267.800,00 zł (netto)

Minimalne postąpienie: 2.700,00 zł

Wadium do przetargu wynosi: 27.000,00 zł

 

Działka numer 256/183 objęta jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Gromadce numer XXVIIII/190/05 z dnia 31.03.2005 r.
i oznaczona na rysunku planu symbolem PBS/6/4 z przeznaczeniem podstawowym pod funkcję przemysłową, składową i/lub usługową, częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromadka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Gromadce numer XIX/89/08 z dnia 27.02.2008 r. i oznaczona na rysunku planu symbolem PBS/1 z przeznaczeniem podstawowym pod funkcję przemysłową, składową i/lub usługową oraz KDL – drogi klasy lokalnej.

Uwaga: Do ustalonej w trakcie postępowania ceny sprzedaży doliczony zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,  59-220 Legnica, ul. Kolbe 14.

 

Z uwagi na położenie nieruchomości na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. będzie się kierować następującymi kryteriami:

 1. Cena – maksymalnie 50 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium cena :

         cena badanej oferty

cena =   ———————————– x  50 pkt.

                 cena oferowana najwyższa

 1. Przedmiot i zakres działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas – maksymalnie 5 pkt.
 1. Przedmiot i zakres realizacji przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu – maksymalnie 10 pkt.
 2. Udział w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej na terenie Podstrefy LSSE Złotoryja – maksymalnie 5 pkt.
 3. Udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie kraju – maksymalnie 5 pkt.
 4. Zgodność przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy z celami rozwoju Strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie Strefy przez innych przedsiębiorców – maksymalnie 5 pkt.
 5. Stopień zagrożenia dla środowiska oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie jego ochrony – maksymalnie 5 pkt.
 6. Stopień innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie Strefy – maksymalnie 15 pkt.

Łącznie oferta może uzyskać 100 punktów.                                                                                                                            

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów według w/w kryteriów (od 1 do 8).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.      Złożenie pisemnej oferty zawierającej:

1)    cenę nabycia nieruchomości obejmującą cenę wywoławczą plus co najmniej jedno minimalne postąpienie,

 • opis przedsięwzięcia planowanego przez Oferenta na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z opisem wszystkich elementów podlegających ocenie oraz podaniem terminu zakończenia inwestycji,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie urzędowe dokumentów identyfikujących oferenta, w tym, w przypadku spółek prawa handlowego, między innymi umowa spółki, aktualny odpis z KRS oraz uchwała odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalająca na nabycie nieruchomości,
 • pisemne nieodwołalne oświadczenie o: zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu objętymi ogłoszeniem, zasadami zbywania składników aktywów trwałych LSSE S.A. mającymi odpowiednio zastosowanie do przetargu (do wglądu w siedzibie Spółki) oraz o zapoznaniu się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń –  wraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie ich w treści umowie sprzedaży nieruchomości,
 • pisemne nieodwołalne oświadczenie, w którym oferent akceptuje postanowienia umowy partycypacji w kosztach administrowania Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i utrzymania infrastruktury położonej na jej terenie (dalej „umowa partycypacji”)/umowy na usługi odpłatne (w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu) oraz że akceptuje wysokość opłaty z ww. tytułów i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy partycypacji z Zarządzającym Strefą w terminie najpóźniej do dnia podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości na oferenta ew. umowy na usługi odpłatne – w terminie 14 dni od wydania na rzecz oferenta decyzji o wsparciu. Wzory umowy partycypacji oraz umowy na usługi odpłatne stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 • Oświadczenie, iż oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Oświadczenie, w którym oferent zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty):
 1. w przypadku oferenta krajowego lub zagranicznego (z zastrzeżeniem lit. b) – do zawarcia z Zarządzającym Strefą, po wyłonieniu jego oferty w drodze przetargu, umowy sprzedaży nieruchomości – w terminie wyznaczonym przez Zarządzającego Strefą, ale nie później niż do ostatniego dnia terminu związania złożoną ofertą, a także do zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu najpóźniej dwa dni robocze przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;
 2. w przypadku oferenta zagranicznego („cudzoziemca”) w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zobowiązanego w myśl ww. ustawy do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości) – do zawarcia po wyłonieniu jego oferty w drodze przetargu, z Zarządzającym Strefą przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Zarządzającego Strefą i wpłacenia na jego rzecz – najpóźniej dwa dni robocze przed dniem zawarcia ww. umowy – równowartości 20% ceny sprzedaży nieruchomości, a następnie – do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie do 14 dni od otrzymania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, a także do zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży nieruchomości najpóźniej dwa dni robocze przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.
 • Oświadczenie oferenta akceptujące zawarcie w treści umowy sprzedaży nieruchomości następującej klauzuli:

„W przypadku niezrealizowania przez Kupującego inwestycji budowlanej opisanej w ofercie złożonej przez Kupującego do przetargu łącznego wyznaczonego przez Sprzedającego na dzień   ….. („oferta”) w terminie określonym w ofercie („inwestycja budowlana”), rozumianego jako nieuzyskanie przez Kupującego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych  inwestycją budowlaną w terminie określonym w ofercie jako termin zakończenia inwestycji, Sprzedający ma prawo domagać się, z odpowiadającym obowiązkiem zapłaty przez Kupującego, kary umownej w wysokości 10 % ceny sprzedaży objętej aktem nieruchomości („kara umowna”), co nie uchybia uzupełniającym roszczeniom odszkodowawczym Sprzedającego w razie niepokrycia całości szkody. Kara umowna zostanie zapłacona na pierwsze uzasadnione powyższymi okolicznościami żądanie Sprzedającego.”

Kupujący zobowiązuje się do umożliwienia Sprzedającemu, z poszanowaniem tajemnicy handlowej i tajemnicy przedsiębiorstwa Kupującego, wglądu w realizację inwestycji budowlanej objętej ofertą w zakresie wyznaczonym postanowieniami niniejszego aktu, w celu jej weryfikacji pod kątem wykonania warunków realizacji inwestycji budowlanej.

Co do obowiązku zapłaty kary umownej Kupujący poddaje się egzekucji na mocy art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, przy czym warunkiem upoważniającym Sprzedającego do prowadzenia egzekucji będzie niezrealizowanie przez Kupującego inwestycji budowlanej, tj. nieuzyskanie, w terminie określonym w ofercie jako termin zakończenia inwestycji, pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych inwestycją budowlaną. Sprzedający będzie mógł wystąpić o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności w terminie  12 miesięcy od daty określonej w ofercie jako termin zakończenia inwestycji.

Sprzedającemu będzie przysługiwało, w terminie 12 miesięcy od daty określonej w ofercie jako termin zakończenia inwestycji, prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego aktu, za cenę sprzedaży powiększoną o ewentualne nakłady konieczne poniesione przez Kupującego na nieruchomości objętej niniejszym aktem. Sprzedający będzie mógł wykonać prawo odkupu w ww. okresie, niezależnie od uprawnienia do kary umownej oraz odszkodowania, w przypadku niezrealizowania przez Kupującego inwestycji budowlanej opisanej w ofercie, rozumianego jako nieuzyskanie przez Kupującego pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych inwestycją budowlaną w terminie określonym w ofercie jako termin zakończenia inwestycji.”.

oraz

2. Wpłacenie na rachunek bankowy LSSE S.A nr 37 1930 1044 2280 0269 3796 0001  w BPS O/Legnica, wadium w wysokości 27.000,00 zł, która to kwota powinna znaleźć się na ww. rachunku bankowym najpóźniej 2 dni robocze przed dniem przetargu, tj. najpóźniej w dniu 6 czerwca 2019 r.

Ofertę wraz z dokumentami jakie ma dostarczyć oferent należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim i złożyć w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na zakup nieruchomości”.

 

Wizja lokalna nieruchomości jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu dokonania oględzin nieruchomości.

Ofertę zawierającą wymienione wyżej dokumenty jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć w siedzibie LSSE S.A.: 59-220 Legnica, ul. Kolbe 14, w terminie do 10 czerwca 2019 r. do godz. 09.45

Uczestnicy przetargu działający przez pełnomocników zobowiązani są do przedłożenia pisemnego pełnomocnictwa do udziału do przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od dnia przetargu. O rozstrzygnięciu przetargu uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni pisemnie.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 • żaden z uczestników przetargu nie zgłosił postąpienia ponad cenę wywoławczą,
 • osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia, w wyznaczonym przez organizatora przetargu, umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A zastrzega sobie, że zbycie nieruchomości na rzecz wyłonionego w przetargu oferenta nastąpi po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej LSSE S.A. na wybór oferenta jako nabywcy nieruchomości.

Termin zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zostanie wyznaczony przez LSSE S.A. i nastąpi nie później niż 30 dni od dnia złożenia oferty.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym: koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej, ponosi w całości nabywca.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny, z którego to tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Ewentualne unieważnienie lub odwołanie przetargu ogłoszone zostanie na stronie internetowej LSSE S.A. pod nazwą: www.lsse.eu

Uwaga: nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – LSSE S.A. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z przetargiem udziela się w pod numerem telefonu: 76/727 74 86

Poniżej w załącznikach znajdują się umowy: partycypacji oraz umowa usług odpłatnych:

Zapraszamy do składania ofert i udziału w przetargu.