Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”.

Legnica dnia 11.04.2017 r.

 

 

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla robót budowlanych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.

„Budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z kanalizacją deszczową na terenie LSSE podstrefa Legnica”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Poniżej szczegóły uczestnictwa w przetargu:

 

SIWZ – budowa drogi LSSE Legnica

załącznik nr 3 – projekt umowy na roboty budowlane

załącznik nr 9 – projekt budowlany

załącznik nr 10 – STWOiR

załącznik nr 11 – przedmiar